1202/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 februari 2000 om utnämning av domare (205/2000) 1 § 3 mom., rubriken för 11 § samt 12 och 13 § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Om riksrätten bestäms i Finlands grundlag.

11 §
Allmänna behörighetsvillkor och grunder för utnämning av domare

12 §
Behörighetsvillkor som gäller domares kunskaper i finska och svenska

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 11 § kan utnämnas till domare om han eller hon har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom domstolens domkrets samt

1) vid enspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda det andra språket, samt

2) vid tvåspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.

Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller domarnas språkkunskaper vid Ålands tingsrätt och Ålands förvaltningsdomstol utfärdas med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) genom förordning av statsrådet.

13 §
Dispens

Dispens från behörighetsvillkoren kan inte beviljas i fråga om domartjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som är utnämnd till en domartjänst när denna lag träder i kraft är i fråga om språkkunskaperna fortfarande behörig för en sådan domartjänst för vilken han eller hon med avseende på språkkunskaperna var behörig innan lagen trädde i kraft.

En domare som blivit utnämnd för viss tid före lagens ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för tjänsteförhållandet till utgången av denna tid.

När denna lag har trätt i kraft kan en person som har visat behjälplig muntlig förmåga i det andra språket och som i övrigt uppfyller de i lag föreskrivna behörighetsvillkoren utnämnas till domare för viss tid vid enspråkig domstol, om denna tid går ut senast den 30 juni 2004.

RP 103/2003
LaUB 3/2003
RSv 81/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.