1196/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om Senatfastigheter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Administrativ ställning

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som är verksamt inom finansministeriets förvaltningsområde.

På Senatfastigheter tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002), om inte något annat bestäms i denna lag.

2 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Senatfastigheter skall producera och utveckla lokalservice och andra tjänster med nära anknytning till den främst för statliga ämbetsverk och inrättningar samt sköta den fastighetsförmögenhet som är i dess besittning.

Senatfastigheter får bedriva verksamhet utomlands enligt vad finansministeriet bestämmer.

Senatfastigheter skall ha beredskap att sköta sina uppgifter också under undantagsförhållanden enligt vad finansministeriet och, i fråga om försvarsfastigheter, försvarsministeriet bestämmer. Senatfastigheter skall dessutom i fråga om försvarsfastigheter och dessa fastigheters lokalservice följa försvarsministeriets säkerhetsföreskrifter.

3 §
Rätt att förvärva aktier som hör till statlig fastighetsförmögenhet

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 § lagen om statliga affärsverk har Senatfastigheter rätt att förvärva sådana aktier som avses i 3 § lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).

4 §
Upptagande av lån och beviljande av borgen

Med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen om statliga affärsverk får Senatfastig-heter med riksdagens samtycke bevilja borgen för lån som upptas av ett sådant till affärsverkskoncernen hörande aktiebolag som ensamt eller tillsammans med något annat bolag kontrollerar ett annat fastighetsbolag, samt för lån som upptas av dess intressebolag.

Senatfastigheter får inom ramen för samtycke som riksdagen givit i samband med behandlingen av statsbudgeten bevilja lån till ett sådant dotterbolag eller intressebolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som affärsverket. Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för långivning och lånevillkoren.

För borgen som beviljats för långfristiga lån som upptagits av affärsverkets dotter- och intressebolag uppbärs till staten en borgens-avgift enligt 5 § 3 mom. lagen om statliga affärsverk. För lån som beviljats av Senatfastigheter uppbärs inte borgensavgift.

5 §
Vissa besittningsöverföringar och besittningsöverlåtelser

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 14 § 3 mom. lagen om statliga affärsverk skall finansministeriet, när enskilda fastighetsförmögenhetsobjekt eller fastighetsförmögenhetskomplex, vars gängse värde är högst tre miljoner euro, överförs i Senatfastigheters besittning eller från Senat-fastigheter till statens budgetekonomi, besluta om överföringen.

6 §
Särskilda bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet får sådan fastighetsförmögenhet i Senatfastighe-ters besittning som hyrts ut till försvarsmakten inte överlåtas utan försvarsmaktens samtycke, om inte statsrådet i enskilda fall beslutar något annat.

7 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om styrelsens sammansättning, uppgifter och beslutanderätt, verkställande direktören samt styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden och om verkställigheten av denna lag.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen den 18 december 1998 om Statens fastighetsverk (1052/1998) och lagen den 21 december 2000 om ändring av namnet på Statens fastighetsverk till Senatfastigheter (1209/2000).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelser

Uppgifter som föreskrivs i lagen och förordningen om Statens fastighetsverk och med stöd av dem samt Senatfastigheters rättigheter och skyldigheter övergår när denna lag träder i kraft på Senatfastigheter enligt denna lag.

Senatfastigheters personal övergår i anställning hos Senatfastigheter enligt denna lag och behåller sina rättigheter och skyldigheter enligt den tidigare anställningen.

Överlåtelseskatt skall inte betalas för sådana överlåtelser till Senatfastigheter mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2006 som grundar sig på upplösning av helt statsägda fastighetsaktiebolag i Senatfastig-heters besittning.

RP 108/2003
FiUB 34/2003
RSv 94/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.