1194/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fortbildning för personalen inom hälsovården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) och 10 § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), dessa lagrum sådana de lyder, 41 § folkhälsolagen i lag (992/2003) och 10 § lagen om specialiserad sjukvård i lag (993/2003), som följer:

1 §
Innehåll

Med fortbildning avses i denna förordning planenlig utbildning som grundar sig på befolkningens hälsomässiga behov och föränderlig vårdpraxis samt på en bedömning av behovet av fortbildning för personalen inom hälsovården. Avsikten med fortbildningen är att öka och upprätthålla arbetstagarnas yrkesskicklighet och kunnande samt att stöda verksamheten vid verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården och utvecklandet av den vid främjande av hälsa samt vid förebyggande och behandling av sjukdomar.

2 §
Förutsättningar för kvalitet

Fortbildningen skall grunda sig på en vid en verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården uppgjord plan och dess innehåll skall stöda de mål som ställts upp för fortbildningen.

Undervisningsmetoderna för utbildningen skall vara lämpliga för målgruppen och de skall stöda syftet med utbildningen.

3 §
Fortbildningens omfattning

Omfattningen av den årliga fortbildningen är beroende av längden på arbetstagarens grundutbildning, befattningsbeskrivning och ändringar i den, arbetets svårighetsgrad och behovet av yrkesmässig utveckling.

4 §
Organisering

Hälsovårdscentralen och samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt kan ordna fortbildning enligt 2 § som egen verksamhet eller skaffa den från en annan hälsovårdscentral, samkommun för ett sjukvårdsdistrikt eller annan arrangör av fortbildning. Vid ordnandet av fortbildningen bör man sträva till att den funktionella helheten inom folkhälsoarbetet och den specialiserade sjukvården beaktas.

Fortbildningen skall ordnas för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och övriga arbetstagare som deltar i hälso- och sjukvårdens verksamhet vid någon verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården.

5 §
Uppföljning

Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården skall följa genomförandet av fortbildningen, deltagandet i utbildningen och de kostnader som föranleds härav med hjälp av personalutbildningsregister, personalrapport och uppföljning som gäller de anställdas fortbildning.

En riksomfattande uppföljning genomförs med hjälp av statistikuppgifter. Kommunala arbetsmarknadsverket samlar in statistikuppgifter för riksomfattande uppföljning med hjälp av verksamhetsenheternas uppföljningsuppgifter.

6 §
Utvärdering

Utvärderingen av fortbildningen skall vara sådan att den ger respons till dem som ordnar och deltar i utbildningen och till dem som utbildar. Utvärderingen skall stöda utvecklandet av fortbildningen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.