1192/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 7 och 13 § lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) 7 § 1 mom. 8 och 9 punkten samt 13 § som följer:

7 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och utvecklar Folkpensionsanstaltens verksamhet. Styrelsen skall utöver annat


8) fastställa generaldirektörens och de övriga direktörernas löneförmåner och andra förmåner,

9) fastställa grunderna för tjänstemännens löner, arbetstid, semester och resekostnadsersättningar, samt


13 §
Pension och familjepension

Generaldirektörens, de övriga direktörernas och tjänstemännens rätt till pension och familjepension av Folkpensionsanstaltens medel bestäms enligt lagen om statens pensioner (280/1966), lagen angående införande av lagen om statens pensioner (281/1966), lagen om statens familjepensioner (774/1968) och lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/1968). Pensioner och familjepensioner som avses i detta moment beviljas av Folkpensionsanstalten, som också sköter pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till dessa pensioner. Vid behandling och sökande av ändring beträffande dessa pensionsärenden iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om statens pensioner.

Utan hinder av 1 mom. tillämpas åldersgränsen 21 år i stället för den åldersgräns om 23 år som föreskrivs 5 § 1, 4 och 5 mom. samt 10 a § 2 och 3 mom. lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Vad som i lagen om statens pensioner och lagen om statens familjepensioner samt i lagen angående införande av lagen om statens pensioner och i lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner bestäms om statskontoret samt om tjänste- och arbetsavtalsförhållanden gäller vid tillämpningen av denna lag även Folkpensionsanstalten och sådana anställningsförhållanden vid Folkpensionsanstalten som gäller före ikraftträdandet.

Bestämmelserna om lagen om statens pensioner och lagen om statens familjepensioner i de lagar som nämns i 2 mom. gäller vid tillämpningen av denna lag också Folkpensionsanstaltens pensionsstadga som fastställts den 31 juli 1967 och Folkpensionsanstaltens familjepensionsstadga som fastställts den 21 februari 1969 och som gällde före ikraftträdandet.

I stället för vad som i 4 och 7 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner bestäms om valet av pensionsskydd iakttas vid tillämpningen av denna lag 28 och 29 § i Folkpensionsanstaltens pensionsstadga som gällde före ikraftträdandet.

I stället för vad som i 2 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner bestäms om förmånslåtare och i 5 § 1 mom. i nämnda lag bestäms om tillämpningen av lagen (696/1956) och förordningen (697/1956) om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän, iakttas vid tillämpningen av denna lag 27 § och 30 § 1 mom. i Folkpensionsanstaltens familjepensionsstadga som gällde före ikraftträdandet.

När en person i samband med överföring av Folkpensionsanstaltens uppgifter övergår från anställning hos Folkpensionsanstalten till en statlig anställning, bestäms pensionsskyddet på basis av anställningen hos Folkpensionsanstalten på det sätt det skulle ha bestämts om han eller hon hade fortsatt att vara anställd hos Folkpensionsanstalten fram till pensionsfallet. Dessutom förutsätts att personen efter den övergång som avses ovan är i statens tjänst utan avbrott fram till pensionsfallet.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.