1191/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 1 och 3 § lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970) 1 § 3 mom. och 3 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1317/1995, som följer:

1 §

Föreningar, andra sammanslutningar, stiftelser eller anstalter kan med kyrkans centralfond överenskomma om att denna lag skall tillämpas även i fråga om en sådan präst eller lektor som domkapitlet har berättigat att vara verksam såsom präst eller lektor i dess tjänst eller en sådan diakonissa som handhar en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt. Likaså kan med kyrkans centralfond överenskommas om de villkor på vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en person som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling i arbete bland finländska utvandrare eller som är eller under en tid av minst åtta år varit i missionsarbete utomlands.


3 §

Beträffande familjepension skall också 4―8, 10, 10 a―10 f och 11 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan iakttas i tillämpliga delar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.