1190/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 1 § 3 mom., 1 a § 2 mom., 4, 5 c och 5 d §, 7 § 1 och 2 mom., 7 a § 1―3 mom., 7 b § 1 och 3 mom., 7 c och 8 §, 8 a § 2 och 3 mom. samt 9―11 §,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1316/1995, 1 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1372/1997, 5 c och 5 d §, 8 a § 2 och 3 mom. samt 10 § sådana de lyder i lag 1675/1993, 7 § 1 och 2 mom. och 7 a § 3 mom. sådana det lyder i lag 1233/1999, 7 a § 1 och 2 mom., 7 b § 1 och 3 mom. samt 7 c § sådana de lyder i lag 938/1996, 8 § sådan den lyder i lag 1004/1987, 9 § sådan den lyder i lag 112/1983 och 11 § sådan den lyder i lag 1042/1973, samt

fogas till lagen nya 5 e, 6 a och 6 b § samt till 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar 938/1996 och 1233/1999, ett nytt 5 mom., till 7 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 938/1996 och 1233/1999, nya 5―8 mom. och till 7 d §, sådan den lyder i nämnda lag 938/1996, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 10 a―10 f § som följer:

1 §

Föreningar, andra sammanslutningar, stiftelser eller anstalter kan med kyrkans centralfond överenskomma om att denna lag skall tillämpas även i fråga om en sådan präst eller lektor som domkapitlet har berättigat att vara verksam såsom präst eller lektor i dess tjänst eller en sådan diakonissa som handhar en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt. Likaså kan med kyrkans centralfond överenskommas om de villkor på vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en person som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling i arbete bland finländska utvandrare eller som är eller under en tid av minst åtta år varit i missionsarbete utomlands.


1 a §

Återstående tid sammanräknas inte med de anställningsförhållanden som räknas som pensionsgrundande tid enligt denna paragraf. Om emellertid förmånstagaren inte på basis av ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller företagarverksamhet enligt någon lag eller pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) har rätt till heleffektiv pension enligt 5 b § 2 mom. lagen om statens pensioner, skall återstående tid beaktas när pensionen enligt denna lag bestäms. För att återstående tid skall beaktas krävs dock att förmånstagaren i anställningsförhållanden som berättigar till pension enligt denna paragraf under de 360 dagar som föregår pensionsfallet har förtjänat minst ett belopp som är tolv gånger så stort som det belopp som nämns i 2 § 1 mom. 4 punkten lagen om statens pensioner. Som pensionslön för den återstående tiden räknas de arbetsförtjänster som under nämnda 360 dagar har erhållits i de anställningsförhållanden som enligt denna paragraf berättigar till pension, dock så att nämnda arbetsförtjänster minskas på det sätt som avses i 7 a § lagen om statens pensioner och divideras med talet 12.


4 §

Kyrkans centralfond har rätt att av särskilda skäl förordna att till pensionstiden helt eller delvis skall hänföras den tid, under vilken en person efter fyllda 23 år innehaft även annan än i 1 § nämnd anställning.

5 c §

Om förmånstagaren har rätt att få sådan dagpenning, olycksfallspension, ersättning, ersättning för inkomstbortfall eller livränta som avses i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, kan pension enligt denna lag utan hinder av 11 och 12 § lagen om statens pensioner betalas utan hänsyn till sagda förmån tills dess belopp slutligt avgjorts. Förmånstagarens rätt till nämnda förmån övergår till kyrkans centralfond till den del förmånen vid samordning hade minskat pensionen.

5 d §

Om förmånstagaren är minderårig eller om han eller hon på grund av sjukdom eller av annan orsak är oförmögen att själv söka pension och om han eller hon saknar vårdnadshavare eller för ändamålet förordnad god man, kan en av kyrkans centralfond godkänd nära anhörig eller annan person som huvudsakligen har hand om förmånstagaren, i egenskap av intressebevakare föra hans eller hennes talan i ett ärende som gäller pension enligt denna lag.

5 e §

Har en förmånstagare beviljats invalidpension retroaktivt och har arbetsgivaren för samma tid till honom eller henne betalat lön för sjukdomstiden, betalas pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren, likväl högst till det belopp som betalats i lön för samma tid. Invalidpensionen utbetalas inte till arbetsgivaren till den del den med stöd av 15 a § 4 mom. lagen om statens pensioner skall betalas till sjukförsäkringsfonden, och pensionen utbetalas inte heller till arbetsgivaren när denne med stöd av någon annan lag har fått ersättning för den lön som arbetsgivaren betalat för sjukdomstiden. Om förmånstagaren har beviljats rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill anslutet rehabiliteringstillägg och arbetsgivaren har betalat eller betalar förmånstagaren lön för samma tid, iakttas vid betalning av rehabiliteringspeng eller invalidpension och därtill anslutet rehabiliteringstillägg samma förfarande som ovan bestäms för betalning av invalidpension.

Har en förmånstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) eller utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) för den tid för vilken honom eller henne beviljas pension retroaktivt, skall kyrkans centralfond på yrkande av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbildningsstöd eller utbildningsdagpenning som har utbetalts för samma tid.

Har en förmånstagare tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen (347/1956) för den tid för vilken honom eller henne på grund av besvär som avses i 7 § 1 mom. beviljas pension retroaktivt, skall kyrkans centralfond betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som Folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid. Förfarandet kan vara detsamma, om förmånstagaren har fått pension enligt folkpensionslagen för den tid för vilken kyrkans centralfond i enlighet med 7 b § 3 mom. rättar eller i övrigt justerar beloppet av beviljad pension.

Har en förmånstagare fått utkomststöd i förskott enligt 23 § lagen om utkomststöd (1412/1997), betalas pension eller en del därav som beviljas retroaktivt för samma tid på anhållan av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) till organet för att ersätta redan lämnat utkomststöd.

Om kommunen eller samkommunen har ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för en förmånstagare, skall kyrkans centralfond på yrkande av kommunen eller samkommunen till kommunen eller samkommunen betala den pension som förmånstagaren har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad på institution eller i familjevård, för att användas på det sätt som 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) föreskriver.

Har en förmånstagare fått studiepenning, vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för den tid för vilken honom eller henne retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, skall kyrkans centralfond på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av studiestöd som har utbetalts för samma tid.

I de fall som avses i 1―6 mom. utbetalas pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshetskassan, Folkpensionsanstalten, det organ som avses i 4 mom. eller kommunen eller samkommunen, dock endast under förutsättning att meddelandet om utbetalning av pensionen har gjorts till kyrkans centralfond minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

6 a §

Om en förmånstagare har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner (549/2003), lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) (pensionslagar för den offentliga sektorn) eller enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 eller 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare (pensionslagar för den privata sektorn) och om han eller hon vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade sådan anställning som omfattas av denna lag, skall kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt

1) ge en beslutssammanställning som upptar kyrkans centralfonds beslut och beslut av andra pensionsanstalter (pensionsanstalter inom den offentliga sektorn) som sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn och motsvarande familjepensionsskydd samt pensionsanstalter enligt 10 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (pensionsanstalter inom den privata sektorn) som sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna för den privata sektorn och motsvarande familjepensionsskydd, och

2) sköta utbetalningen av pensioner som avses i beslutssammanställningen och pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till pensionerna.

Om förmånstagarens pensionsskydd vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade ordnats i statskontoret, i den kommunala pensionsanstalten, i Folkpensionsanstalten eller i en pensionsanstalt inom den privata sektorn, skall denna pensionsanstalt i egenskap av sista pensionsanstalt sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i fråga om pensionsskyddet enligt denna lag.

Dock gäller att om den till pension berättigande tiden mellan pensionsfallet och pensionsåldern (återstående tid) eller motsvarande förtjänst beaktas på någon annan grund än arbetstagarens sista arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet när pensionens belopp räknas ut, är sista pensionsanstalt utan hinder av 1 och 2 mom. den pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn där pensionsskyddet för den återstående tiden eller motsvarande pensionsskydd har ordnats.

Om kyrkans centralfond i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 mom. avgör rätten till invalidpension med stöd av 9 § 1 mom. a- eller b-punkten lagen om statens pensioner eller om det är fråga om rätt till individuell förtidspension och om den månatliga pensionen från en pensionsanstalt inom den privata sektorn är större än tre gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, skall kyrkans centralfond före beslutet begära att pensionsanstalten inom den privata sektorn ger en bedömning av pensionssökandens arbetsförmåga. Om kyrkans centralfond och pensionsanstalten inom den privata sektorn då är av olika åsikt om pensionssökandens arbetsförmåga, tillämpas inte 1 mom. på pensionsskydd enligt pensionslagarna för den privata sektorn.

En pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn som betalar pension eller avträdelsestöd betraktas som sista pensionsanstalt även när pensionstagaren beviljas annan ny pension än invalidpension. En pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- eller deltidspension betraktas dock som sista pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas invalidpension, om inte något annat följer av 6 mom.

Om den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall eller borde beaktas i pensioner både enligt denna lag och enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn eller om ny pension beviljas efter en sådan pension, tillämpas inte vid behandlingen av pensionen vad som i 1―4 mom. föreskrivs om sista pensionsanstalt. Detta förfarande tillämpas också när deltidspension beviljas samtidigt i enlighet med såväl denna lag som andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn. På behandling av familjepension tillämpas dock vad som i 1―4 mom. bestäms om sista pensionsanstalt, trots att den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall beaktas i pensioner både enligt pensionslagarna för den privata sektorn och enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn när pensionsbeloppet för familjepension räknas ut.

Pensionsanstalter inom arrangemanget med sista pensionsanstalt kan komma överens om att principen om sista pensionsanstalt skall iakttas även i de situationer som avses i 5 och 6 mom. Pensionssökanden skall då underrättas om vilken pensionsanstalt som sköter hans eller hennes pensionsärende.

Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt och dess uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som enligt denna paragraf och enligt den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den är behörig att handlägga pensionsansökan, avgörs ärendet på pensionsanstaltens begäran av pensionsskyddscentralen. Ändring får inte sökas särskilt i pensionsskyddscentralens beslut i ett sådant ärende.

6 b §

Har kyrkans centralfond i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. betalt ut pensioner eller familjepensioner enligt en pensionslag för den privata sektorn, lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner eller 13 § lagen om Folkpensionsanstalten, skall den driva in dessa pensionskostnader jämte ränta senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. I detta syfte kan också förskott tas ut. Pensionskostnaderna drivs in enligt vad pensionsskyddscentralen, statskontoret, den kommunala pensionsanstalten, Folkpensionsanstalten och kyrkans centralfond närmare avtalar särskilt om saken.

Om en pensionsanstalt som avses i 6 a § 2 mom. i egenskap av sista pensionsanstalt har betalat ut pension enligt denna lag, skall den få ersättning för dessa pensionskostnader jämte ränta enligt vad som bestäms i 1 mom.

7 §

Ändring i beslut av kyrkans centralfond i pensionsärenden söks genom besvär hos statens pensionsnämnd. I ett beslut genom vilket förhandsbesked som avses i 22 § lagen om statens pensioner har förvägrats får ändring inte sökas. I pensionsnämndens beslut söks ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen. Besvärsrätt har pensionssökande eller pensionstagare och pensionsombudet. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslut av kyrkans centralfond och statens pensionsnämnd får delges part och pensionsombudet med posten. Om inte något annat visas i samband med besvären, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon uppgivit.


Angående sökande av ändring i en beslutssammanställning som kyrkans centralfond har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. samt behandlingen av besvärsärendet gäller vad som föreskrivs i denna paragraf och i 7 a § 5―8 mom. När kyrkans centralfonds beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 2 mom., söks ändring och behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, 13 § lagen om Folkpensionsanstalten eller i en pensionslag för den privata sektorn. I sådana fall skall statskontoret, den kommunala pensionsanstalten, Folkpensionsanstalten eller pensionsanstalten inom den privata sektorn, till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag, begära utlåtande om besvären av kyrkans centralfond. Utlåtande begärs inte om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.

7 a §

I ärenden som avses i 7 § 1 mom. skall en part tillställa kyrkans centralfond sin besvärsskrift inom den tid som föreskrivs i 7 § 2 mom.

Om kyrkans centralfond till alla delar godkänner de yrkanden som framförs i besvären, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. Ändring i rättelsebeslutet får sökas så som bestäms i 7 §.

Om kyrkans centralfond inte kan rätta det överklagade beslutet så som nämns i 2 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång tillställa statens pensionsnämnd eller, om besvären gäller ett beslut av statens pensionsnämnd, försäkringsdomstolen besvärsskriften och sitt utlåtande. Kyrkans centralfond kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner de yrkanden som anförs i besvären. Om besvären redan har tillställts besvärsinstansen, skall kyrkans centralfond genast underrätta denna om det interimistiska beslutet. Ändring får inte sökas i ett interimistiskt beslut.


En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som kyrkans centralfond har givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. skall tillställas kyrkans centralfond inom den tid som föreskrivs i 7 § 2 mom. Kyrkans centralfond skall begära utlåtande om besvären av pensionsanstalten inom den privata sektorn eller statskontoret, den kommunala pensionsanstalten eller Folkpensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande bara om det är fråga om en situation som avses i 6 a § 4 mom.

Om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut besvären gäller godkänner ändringssökandens yrkanden till den del de gäller ifrågavarande pensionsanstalts beslut, skall kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslutssammanställning. I en på detta sätt rättad beslutssammanställning får ändring sökas enligt denna lag. Om någon av ovan avsedda pensionsanstalter inte rättar sitt beslut så som ändringssökanden krävt, skall kyrkans centralfond inom 60 dagar från besvärstidens utgång tillställa den besvärsinstans som avses i 3 mom. besvärsskriften samt de utlåtanden som givits med anledning av den. Besvären över beslutssammanställningen behandlas då även till övriga delar enligt 3 och 4 mom.

Gäller besvär över beslutssammanställningen enbart bedömning av arbetsförmågan och godkänner kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt de yrkanden som framförts i den besvärsskrift som tillställts den, skall den ge en ny, rättad beslutssammanställning. Om den inte rättar beslutssammanställningen, tillämpas det förfarande som föreskrivs i 3 och 4 mom. Är det fråga om en situation som avses i 6 a § 4 mom. och godkänner pensionsanstalten inom den privata sektorn inte ändringssökandens yrkanden, skall kyrkans centralfond hänskjuta besvären till den del de gäller beslut av pensionsanstalten inom den privata sektorn till den pensionsnämnd som avses i 20 § lagen om pension för arbetstagare, och i fråga om besvären iakttas det förfarande som föreskrivs i 21 och 21 a § lagen om pension för arbetstagare.

När ett ärende som gäller besvär över en beslutssammanställning behandlas i statens pensionsnämnd eller försäkringsdomstolen eller när det är fråga om att till förmån för pensionstagaren undanröja eller rätta en beslutssammanställning som vunnit laga kraft eller när det i beslutssammanställningen förekommer ett sådant fel som avses i 50 eller 51 § förvaltningslagen (434/2003) skall denna lag och förvaltningslagen tillämpas, om inte något annat föreskrivs i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003).

7 b §

Grundar sig ett lagakraftvunnet beslut om pension på felaktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart inte lagenligt, kan försäkringsdomstolen på framställning av kyrkans centralfond eller på ansökan av den som ärendet berör, efter att ha hört andra parter, undanröja beslutet och ta upp eller förordna beslutet till ny behandling. Efter att ha gjort nämnda framställning kan kyrkans centralfond, till dess ärendet avgjorts på nytt, tillfälligt inställa utbetalningen av pensionen eller utbetala pensionen i överensstämmelse med framställningen.


Om det är fråga om beviljande av förvägrad förmån eller ökning av beviljad förmån kan kyrkans centralfond utan hinder av det tidigare beslutet behandla ärendet på nytt.

7 c §

Ett lagakraftvunnet beslut av kyrkans centralfond och statens pensionsnämnd om återkrav av en förmån kan verkställas så som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller även beslutssammanställningar som kyrkans centralfond givit i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 6 a § 1 mom.

7 d §

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas också när kyrkans centralfond i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. utan grund har betalt ut förmåner enligt denna lag. Till den del kyrkans centralfond utan grund har betalt ut förmåner enligt lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, 13 § lagen om Folkpensionsanstalten eller enligt pensionslagar för den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av de pensionsanstalter som sköter förmånerna enligt vad som föreskrivs i dessa lagar. Kyrkans centralfond skall dock i egenskap av sista pensionsanstalt ge en beslutssammanställning över de förmåner som återkrävs samt återkräva beloppet. Om kyrkans centralfond sköter återkravet genom kvittning, skall 1 mom. tillämpas och såsom den pensionspost som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som kyrkans centralfond i egenskap av sista pensionsanstalt skall betala.

8 §

För pensionsskyddet enligt denna lag skall varje evangelisk-luthersk församling till kyrkans centralfond betala en i 22 kap. 8 § 2 punkten kyrkolagen (1054/1993) föreskriven pensionsavgift.

Kyrkomötet fastställer de grunder enligt vilka en i 1 § 3 mom. angiven förening, annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt är skyldig att delta i kostnaderna för pensionsskyddet enligt denna lag. Kyrkans centralfond har rätt att besluta om huruvida ersättning skall betalas till kyrkans centralfond för pensionsskydd för den som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller som är anställd hos en annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling för arbete bland invandrare, samt om ersättningens storlek.

8 a §

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagares pensionsavgift av den lön till den anställda som avses i 13 § 1 mom. 1 punkten lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt redovisar pensionsavgiften till kyrkans centralfond så som kyrkans centralfond bestämmer.

Personer som omfattas av lagens tillämpningsområde kan yrka rättelse av arbetstagares pensionsavgift hos kyrkans centralfond. Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller rättelseyrkande iakttas denna lag.

9 §

Utnämns en pensionstagare till tjänst eller befattning hos staten, en kommun, en samkommun, kyrkan, dess församling, kyrklig samfällighet eller församlingsförbund eller förordnas han eller hon att sköta sådan tjänst eller befattning eller anställs pensionstagaren i arbetsavtalsförhållande till här nämnt samfund, bestämmer kyrkans centralfond huruvida innehållning med anledning härav skall verkställas på hans eller hennes pension och i så fall till vilket belopp.

10 §

Kyrkans centralfond och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av myndigheter och andra instanser på vilka tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och av privata arbetsgivare få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende som gäller ordnande av pensionsskydd eller ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som i övrigt är nödvändiga vid utförandet av uppdrag enligt denna lag eller överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller som föreskrivits i andra internationella rättsakter om social trygghet,

2) av läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och av sådana verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt av den som verkställer rehabilitering och av andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården, socialserviceproducenter eller vårdinrättningar på begäran få utlåtanden och övriga nödvändiga uppgifter om den pensions- eller förmånssökandes journalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga, om sökanden inte själv lämnar dessa uppgifter.

Kyrkans centralfond och besvärsinstansen har rätt att få uppgifterna enligt 1 mom. avgiftsfritt. En yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har dock rätt att få skälig ersättning för utlåtanden som ges på basis av den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten.

10 a §

Den som ansöker om pension är skyldig att lämna kyrkans centralfond de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen och avgörandet av pensionsärendet.

Den som får invalidpension är skyldig att underrätta kyrkans centralfond om att han eller hon återfått arbetsförmågan och att rehabiliteringen avbrutits samt den som får individuell förtidspension som beviljats som invalidpension att han eller hon börjar förvärvsarbeta.

Den som får arbetslöshetspension är skyldig att underrätta kyrkans centralfond om

1) sin vistelse utomlands eller något annat liknande skäl till att han eller hon inte kan ta emot arbete,

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta och att förvärvsinkomsten motsvarar minst det belopp som nämns i 18 a § 1 mom. 2 punkten lagen om statens pensioner, samt

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av arbetskraftsmyndigheten anvisat i 9 a § 1 mom. 3 punkten lagen om statens pensioner angivet fortlöpande arbete som varar minst en månad.

Den som får deltidspension är skyldig att underrätta kyrkans centralfond om

1) förändringar i sina arbetstidsarrangemang, om de inverkar på inkomsterna,

2) andra än allmänna löneförhöjningar,

3) att ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller företagsverksamhet upphör eller att ett nytt förhållande eller ny verksamhet inleds,

4) längre än sex veckors oavbruten frånvaro från arbetet,

5) förändringar i företagsverksamheten, samt

6) att en ny arbetspension börjar löpa.

Den som får efterlevandepension enligt lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970) är skyldig att underrätta kyrkans centralfond om han eller hon har ingått äktenskap. Om ett barn som får barnpension enligt lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan ges som adoptivbarn till någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrätta kyrkans centralfond om adoptionen.

Oberoende av pensionstagarens underrättelseskyldighet enligt 2―5 mom. kan kyrkans centralfond kräva en utredning av pensionstagaren angående omständigheter som nämns i 2―5 mom. samt om andra liknande omständigheter som påverkar pensionens belopp och pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att det har skett förändringar i dessa omständigheter. Har pensionstagaren inte tillställt kyrkans centralfond dessa utredningar inom en av kyrkans centralfond utsatt skälig tid, kan ärendet avgöras på basis av tillgängliga upgifter.

10 b §

Arbetsgivaren är skyldig att åtminstone en gång var fjärde månad meddela kyrkans centralfond namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av anställningen, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om förmånstagare som omfattas av denna lag. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att lämna kyrkans centralfond uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller förmånstagarnas pensionsrätt och arbetsgivarens betalningsskyldighet. Om arbetsgivaren underlåter att meddela kyrkans centralfond de ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem senare än vad som förutsätts i de föreskrifter som kyrkans centralfond utfärdat med stöd av 5 mom. kan det bestämmas att den pensionsavgift som avses i 8 § skall betalas med skälig förhöjning, dock till högst det dubbla beloppet.

Utöver det som bestäms i 1 mom. är arbetsgivaren skyldig att på begäran lämna kyrkans centralfond och en besvärsinstans som avses i denna lag de uppgifter om en av denna lag omfattad förmånstagares arbete och arbetsförhållanden samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av arbetsgivaren och som är nödvändiga för ordnande av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som i övrigt är nödvändiga vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag.

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter som behövs för behandlingen av pensionssökandens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren utan förmånstagarens samtycke meddelas endast de sekretessbelagda uppgifter om förmånstagaren som är nödvändiga för att precisera de uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.

Kyrkans centralfond har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

Kyrkans centralfond för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 10 § och som påverkar rätten till pension för förmånstagare som omfattas av denna lag. Kyrkans centralfond har rätt att utfärda föreskrifter för arbetsgivarna om när och i vilken form uppgifterna skall lämnas till kyrkans centralfond.

10 c §

Kyrkans centralfond har rätt att, utan hinder av den sekretess som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, för arbetsgivarens bokföring och för fastställandet av sådana avgifter enligt 22 kap. 8 § 4 punkten kyrkolagen som orsakas av förmåner beviljade enligt denna lag lämna uppgifter om en förmån enligt denna lag som pensionstagaren beviljats och om dess belopp samt för ovan nämnda ändamål också lämna övriga nödvändiga uppgifter till den arbetsgivare hos vilken den som erhållit förmånen är anställd eller på basis av vars anställning arbetsgivarens avgift bestäms. Kyrkans centralfond har också rätt att meddela den arbetsgivare från vars tjänst en förmånstagare avgår med pension den beviljade pensionens art samt tidpunkten för pensionens början och slut för att arbetsgivaren skall kunna avsluta anställningen.

10 d §

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har kyrkans centralfond rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till vederbörande myndighet och organ får utlämnas uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland eller en internationell rättsakt om social trygghet,

2) till pensionsskyddscentralen och de pensionsanstalter som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1―5, 7 och 9―13 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor och som med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgivaren, av en instans som nämns i 10 § eller av pensionsskyddscentralen får utlämnas uppgifter som kyrkans centralfond fått med stöd av 10 och 10 b §,

3) uppgifter om pension, pensionsrätt eller försäkring som erhållits från pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1―5, 7 och 9―13 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda lagar och pensionsstadgor får utlämnas till Folkpensionsanstalten eller en annan sådan mottagare som har rätt att få dessa uppgifter med stöd av lag,

4) till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag får i fråga om en person som erhållit en förmån enligt denna lag utlämnas personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter, som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal; dock inte uppgifter om hälsotillståndet i situationer enligt detta lagrum eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård,

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de uppgifter som den behöver för uppfyllandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får, i fråga om förmånstagare som haft en anställning som omfattas av denna lag och som avlidit före 65 års ålder, utlämnas namn, personbeteckning, dödsdatum, uppgifter i anslutning till anställningar, förmånstagarnas namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida förutsättningarna för beviljande av grupplivförsäkringens försäkringssumma uppfylls, samt motsvarande uppgifter till statskontoret och den kommunala pensionsanstalten för behandling av ekonomiskt stöd motsvarande grupplivförsäkring.

Kyrkans centralfond skall i och för utlämnandet av sådana uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten komma överens med pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna om vad som får vidareutlämnas ur de uppgifter som avses ovan och till vem de får vidareutlämnas.

Innan uppgifter lämnas vidare med stöd av denna paragraf skall kyrkans centralfond försäkra sig om att den som mottar uppgifterna har rätt enligt lag att få de utlämnade uppgifterna av den som ursprungligen lämnade ut dem. Kyrkans centralfond ansvarar för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som den fick av den som ursprungligen lämnade uppgifterna.

10 e §

Kyrkans centralfond har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning

1) för en sammanslutning eller inrättning som verkställer lagstadgad socialförsäkring till sådana uppgifter i sina personregister som sammanslutningen eller inrättningen med stöd av denna eller en annan lag har rätt att få för verkställigheten av sina uppgifter,

2) för myndigheter eller organ som nämns i 10 d § 1 mom. 1―3 och 6 punkten för utlämnande av uppgifter som avses i nämnda punkter,

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig pensionsförsäkring som avses i 96 § inkomstskattelagen (1535/1992) till sådana uppgifter i sina register som är nödvändiga för att utreda avdrag i beskattningen på basis av frivillig pensionsförsäkringspremie.

Kyrkans centralfond har rätt att för en arbetsgivare öppna en teknisk anslutning för fullgörandet av den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 10 b §. Kyrkans centralfond har rätt att också för pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter öppna en teknisk anslutning för lämnandet av uppgifter till förmånstagaren själv om hans eller hennes pensionsskydd enligt denna lag.

En teknisk anslutning får dock öppnas för utlämnande av uppgifter som avses i 10 d § 1 mom. 2 och 3 punkten endast om därom kommits överens enligt 10 d § 2 mom.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också hämtas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Om det dock är fråga om en teknisk anslutning som öppnats med stöd av 1 mom. 3 punkten, får med hjälp av den sökas sekretessbelagda personuppgifter endast med samtycke av personen i fråga.

Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som begär uppgifter förete en utredning för den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

10 f §

Kyrkans centralfond skall på förhand på lämpligt sätt informera pensionssökanden om var uppgifter om denne finns att få och vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

11 §

Kyrkans centralfond kan, då förutsättningar för erhållande av full ordinarie pension inte föreligger, av särskilda skäl inom ramen för ett av kyrkomötet för ändamålet fastställt anslag bevilja extra pension under förutsättning att sökandens utkomst är beroende av pensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lags 5 e, 6 a och 6 b §, 7 §:n 5 mom., 7 a § 5―8 mom., 7 c § 2 mom. och 7 d § 3 mom. tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Nämnda bestämmelser tillämpas dock inte på ansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft, om pensionssökanden på grundval av eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension eller på basis av ansökan vilken blivit anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1―4, 7, 8 eller 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare och om han eller hon ansöker om ny pension eller fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pension. De bestämmelser som nämns i första meningen tillämpas inte heller när pension som beviljats på ansökan vilken blivit anhängig innan lagen träder i kraft och som senare avbrutits börjar betalas på nytt efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.