1189/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 1 § lagen om införande av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juni 2003 om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003) 1 § 2 mom. som följer:

1 §

Lagens 24 § 3 mom. tillämpas från den 1 januari 2004. Lagens 7 kap., andra och tredje satsen i andra meningen i 96 §, 115 § 4 mom., 120 § 4 mom., sista meningen i 121 § 1 mom., 136 §, 153 § 3 mom., 160 § och 161 § 3 mom. tillämpas på pensionsansökningar som anhängiggörs den 1 januari 2004 eller därefter. De bestämmelser som nämns i andra meningen i detta moment tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension eller på basis av ansökan som blivit anhängig före den 1 januari 2004 har rätt att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1―4, 7, 8 eller 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och om han eller hon genom ansökan som blivit anhängig den 1 januari 2004 eller därefter ansöker om ny pension eller fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pension. Dessa bestämmelser tillämpas inte heller när pension som beviljats på ansökan vilken blivit anhängig innan bestämmelserna träder i kraft och som senare avbrutits börjar betalas på nytt efter det att bestämmelserna har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick sådan pension på vilken inte tillämpats de bestämmelser som nämns i andra meningen i detta moment, skall bestämmelserna inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.