1178/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 19 § 6 och 7 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 19 § 6 mom. i lag 751/1974 och 19 § 7 mom. i lag 37/1987,

ändras 10 § 5 mom., 12 § 4 mom. och 19 § 4 och 5 mom. samt temporärt 19 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 5 mom. i lag 1282/2001, 12 § 4 mom. i lag 1335/1999, 19 § 1 mom. i lag 377/2001 och 19 § 4 och 5 mom. i nämnda lag 751/1974, samt

fogas till lagen nya 19 a―19 c § som följer:

10 §

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 mom. 1―3 eller 6 punkten svarar såsom för egen skuld för försäkringspremierna för en i samma företag arbetande make eller medlem i familjeföretag samt för den som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten. Det ansvar för en annans försäkringspremier som avses här gäller dock inte en lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 1―3 eller 5 punkten som i ett företag han eller hon har bestämmanderätt i inte bedriver lantbruksföretagarverksamhet på grundval av ägande- eller arrenderätt. Om företagarverksamhet enligt denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar även sammanslutningen och samfundet såsom för egen skuld för sina delägares försäkringspremier som grundar sig på verksamheten. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall på begäran lämna personer, sammanslutningar och samfund som avses i detta moment de uppgifter som påverkar ansvaret enligt momentet.


12 §

Om lantbruksföretagaren försummat att betala försäkringspremien, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982).


19 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 och 3 mom., 3 a, 4, 4 a―4 n §, 5 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 3, 4 och 6 mom., 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 10 b―10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 12 d, 14 och 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom., 17 j §, 17 k § 2―4 mom. samt 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.


Vid tillämpningen av 17 § 2 och 3 mom., 17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 2―4 mom. lagen om pension för arbetstagare likställs en lantbruksföretagare med en arbetsgivare som avses i den nämnda lagen och vid tillämpningen av 17 e § 1 mom. med en arbetstagare som avses i den nämnda lagen.

Till den del pensionsanstaltens verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om pensionsanstaltens verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a―165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992).

19 a §

En lantbruksföretagare är skyldig att utan dröjsmål lämna lantbruksföretagarnas pensionsanstalt uppgifter om inledande av lantbruksföretagarverksamhet enligt denna lag och om väsentliga förändringar i företagarverksamhetens art, omfattning eller form eller lantbruksföretagarens arbetsinsats. Likaså är en lantbruksföretagare skyldig att utan dröjsmål meddela pensionsanstalten om hans eller hennes företagarverksamhet enligt denna lag upphör.

Oberoende av lantbruksföretagarens upplysningsskyldighet enligt 1 mom., kan pensionsanstalten kräva att lantbruksföretagaren lämnar en utredning över de omständigheter som nämns i 1 mom. samt om motsvarande andra omständigheter som kan inverka på försäkringsskyldigheten, försäkringspremien, skötseln av försäkringen, arbetsinkomsten och pensionsrätten enligt denna lag.

19 b §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av övriga uppdrag som anges i de lagar som nämns i 16 §, om det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar en förmån enligt denna lag och uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt också annars separat har rätt till dessa uppgifter. Den som ansöker om en förmån skall på förhand underrättas om att uppgifterna eventuellt kommer att användas.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen rätt att av skattemyndigheterna och den registermyndighet som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och pensionsskyddscentralen har dessutom rätt att av den myndighet som avses i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av de uppdrag enligt denna lag som gäller fiske. Pensionsskyddscentralen och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt ärende. I annat fall skall den som begärt uppgifterna på yrkande av skattemyndigheterna betala skäliga kostnader för utlämnandet av uppgifterna.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt att av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag. Dessa uppgifter skall varje år efter renskötselårets utgång lämnas pensionsanstalten på det sätt som lantbruksföretagarnas pensionsanstalt närmare bestämmer. Pensionsskyddscentralen och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att vid behov även vid andra tidpunkter få dessa uppgifter av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen.

19 c §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall, utöver det som någon annanstans i lag bestäms om pensionsanstaltens skyldighet att lämna ut uppgifter, lämna ut uppgifter till

1) de försäkringsbolag som nämns i 19 § trafikförsäkringslagen (279/1959) samt till Trafikförsäkringscentralen och Statskontoret för fastställande av den årsarbetsförtjänst som behövs för beräknandet av ersättning för trafikskada,

2) Folkpensionsanstalten för beräknandet av förmåner enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

3) skatteförvaltningen för fastställandet av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäkringslagen.

Om lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till en omyndig betalar en sådan försäkringssumma ur grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare som avses i 9 a §, skall pensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter meddela försäkringssumman till den förmyndarmyndighet inom vars verksamhetsområde den omyndiga personen har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 19 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.