1171/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 10 § 1 och 4 mom. samt temporärt 13 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag 691/1968 och 10 § 4 mom. i lag 314/1995 samt 13 a § i lag 376/2001, och

fogas temporärt till 4 a §, sådan den lyder i lagarna 560/1993, 1483/1995 och 631/2002, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag 1483/1995, och till 10 c §, sådan den lyder i nämnda lag 560/1993, ett nytt 4 mom. som följer:

4 a §

En arbetstagare som avses i 1 mom. har efter fyllda 58 år rätt att få individuell förtidspension också när han eller hon efter det att ett arbetsförhållande som omfattas av denna lag har upphört, för ett senare tjänste- eller arbetsförhållande har beviljats individell förtidspension enligt 9 c § lagen om statens pensioner (280/1966), 33 § lagen om kommunala pensioner (549/2003), 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/ 1966) eller 13 § lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), om inte något annat följer av 10 d § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare.


10 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala en försäkringspremie som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av arbetspensionskassan eller en i 2 § avsedd annan pensionsanstalt fastställer för alla arbetsgivare på samma område till samma procenttal av de löner som arbetsgivaren utbetalat till sina anställda i arbetsförhållande på ett arbetsområde som hör till denna lags tillämpningsområde. Härvid beaktas likväl inte löner som utbetalats till funktionärer eller till andra arbetstagare som avses i 1 § 2 mom. eller i 3 §. I fråga om tidpunkten och sättet för betalning av försäkringspremien bestäms genom förordning av statsrådet.


Har arbetsgivaren försummat att betala en försäkringspremie som avses i denna lag och rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, sin försummelse inom en av arbetspensionskassan föreskriven skälig tid, kan kassan på basis av inhämtad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie som förhöjts till högst det dubbla beloppet. Försäkringspremie får dock inte påföras för annan tid än för det löpande kalenderåret och de fem föregående kalenderåren. Arbetspensionskassan har även rätt att för den tid som försäkringspremien försenats ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). En försäkringspremie som påförts av arbetspensionskassan jämte en på premien för betalningsdröjsmålet beräknad årlig dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).


10 c §

Pensionsskyddscentralen skall på begäran av arbetstagaren skriftligen delge denne det enligt första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare justerade sammanlagda lönebelopp för vilket försäkringspremier på grundval av arbetsförhållandet har betalats till arbetspensionskassan.

13 a §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom., 3 § 2 och 3 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 mom., 4 a § 2―6 mom., 4 b―4 d och 4 f―4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f―7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 10, 10 a―10 d och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 12 d, 13 a, 13 b och 14 §, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16 och 17 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom. samt 17 j, 17 k, 18, 19 b―19 d, 20, 21, 21 a―21 e, 22 och 23 § lagen om pension för arbetstagare.

Till den del arbetspensionskassans verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om arbetspensionskassans verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a―165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 4 a § 2 mom., 10 c § 4 mom. och 13 a § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.