1162/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/1996) 22 §,

ändras rubriken för 5 kap. samt 24, 25 och 27―29 § samt

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

5 a §
Tillämpning av en årlig inkomstgräns på yrkande av löntagaren

Arbetsgivaren skall på yrkande av löntagaren räkna ut förskottsinnehållningen endast med användning av en årlig inkomstgräns.

5 kap.

Stadganden om lönebokföring och anteckningar

24 §
Lönekort

En arbetsgivare skall för varje löntagare kalenderårsvis föra ett lönekort. Lönekortet kan även föras så att uppgifterna vid behov kan sammanställas. Av lönekortet skall framgå följande uppgifter:

1) löntagarens förnamn och efternamn, personbeteckning och adress,

2) bestämmelser som gäller förskottsinnehållningen,

3) med angivande av datum den tid för vilken lönen har betalts,

4) penninglönens belopp,

5) penningvärdet av naturaförmån,

6) belopp som har avdragits från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes,

7) det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning skall verkställas,

8) förskottsinnehållningens belopp,

9) belopp av i 15 § lagen om förskottsuppbörd avsedda ersättningar för kostnader som åsamkas på grund av arbetet.

De uppgifter som avses i 1 mom. 3―9 punkten skall antecknas särskilt för varje lönebetalning.

På lönekortet eller på en bilaga skall antecknas arten av och beräkningsgrunden för naturaförmåner samt det belopp som löntagaren har betalt till arbetsgivaren för förmånen, arten av och grunden för en ersättning som har betalts med stöd av 15 § lagen om förskottsuppbörd samt arten av och grunden för belopp som har avdragits från lönen med stöd av nämnda paragraf.

Efter utgången av kalenderåret skall på lönekortet antecknas de årliga sammanlagda beloppen av ovan i 1 mom. 4―9 punkten avsedda belopp.

Också i sådana fall där förskottsinnehållning inte skall verkställas på lönen, skall på lönekortet eller på en bilaga antecknas de uppgifter som avses i 1, 3 och 4 mom.

Om lön har betalts för arbete som utförts utomlands och enligt 77 § inkomstskattelagen förskottsinnehållning inte skall verkställas på denna lön eller endast skall verkställas på en del av lönen, skall på lönekortet eller bilaga till detta antecknas de uppgifter som avses i 1, 3 och 4 mom., den stat och den ort där arbetet har utförts, hur länge vistelsen utomlands har varat, särskilt för varje stat, samt de besök som den skattskyldige under vistelsen utomlands har gjort i Finland.

Om en löntagare arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands så som avses i 33 a § sjukförsäkringslagen (703/2003) eller 2 a § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (705/2003), skall på lönekortet eller på en bilaga utöver de uppgifter som avses i 6 mom. antecknas den försäkringslön som avses i 33 a § sjukförsäkringslagen och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgiften.

Om grunderna för uppgifter som avses i 1 och 3 mom. har ändrats eller uppgifterna annars korrigerats, skall den ursprungliga uppgiften sparas och den nya uppgiften samt den tidpunkt från vilken den tillämpas antecknas på lönekortet eller på en bilaga.

25 §
Lönelista och ett sammandrag av lönebetalningar

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön skall för varje lönebetalning föra en lönelista, av vilken särskilt för varje löntagare skall framgå

1) löntagarens namn,

2) lönebetalningsperioden,

3) lönebetalningsdagen,

4) penninglönens belopp,

5) penningvärdet av naturaförmån,

6) i 24 § 7 mom. avsedd försäkringslön,

7) belopp som har avdragits från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes,

8) det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning skall verkställas,

9) förskottsinnehållningens belopp,

10) belopp av i 15 § lagen om förskottsuppbörd avsedda ersättningar för kostnader som åsamkas på grund av arbetet,

11) belopp som har avdragits från lönen efter att förskottsinnehållningen verkställdes,

12) belopp som har betalts till löntagaren eller förts in på hans konto.

På lönelistan skall också antecknas de sammanlagda beloppen av de belopp som avses i 1 mom. 4―12 punkten.

En arbetsgivare som avses i 1 mom. skall av lönelistorna och andra lönebetalningar som har gjorts under kalendermånaden göra ett sammandrag av vilket skall framgå samma uppgifter som antecknas i övervakningsdeklaration enligt 32 § lagen om förskottsuppbörd.

27 §
Konto för förskottsinnehållningar och registreringskedja

En bokföringsskyldig arbetsgivare skall bokföra förskottsinnehållningarna på ett konto för förskottsinnehållningar.

Löner och andra bokförda poster skall antecknas i lönebokföringen och i anteckningarna så att de bokförda posternas samband från lönelistan till lönekortet samt till det belopp som skall betalas till skatteverket och till de deklarationer som skall avges utan svårighet kan observeras.

28 §
Utnyttjande av maskinläsbara datamedier

Vad som i bokföringslagen (1336/1997) eller med stöd av den bestäms om utnyttjande av maskinläsbara datamedier gäller även lönebokföring. På uppmaning av Skattestyrelsen eller skatteverket skall lönebokföringen på arbetsgivarens bekostnad utan dröjsmål omvandlas till vanlig läsbar skriftlig form. Skattegranskning av lönebokföringen kan även utföras med elektroniska hjälpmedel.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även anteckningar.

29 §
Tillämpning av lönebokföringsstadgandena på dem som betalar eller mottar andra betalningar än lön

Vad detta kapitel föreskriver om arbetsgivare och löntagare gäller i tillämpliga delar också betalare och mottagare av andra betalningar.

Lönebokföringen och anteckningarna skall föras så att av dem framgår tillräckligt specificerat i 13 § lagen om förskottsuppbörd avsedda löner och övriga förskottsinnehållningspliktiga prestationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, dock så att 5 a § träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 18 december 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.