1159/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 och 9 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 april 2003 om ändring av bilskattelagen (266/2003) som följer:


Utan hinder av 10 § uppbärs skatt på ett fordon som skall beskattas före den 1 januari 2005 och som använts i trafik eller som varit registrerat högst sex månader som på motsvarande nya fordon.


Ett fordon som en person importerat för eget bruk och för vilket han eller hon avgett bilskattedeklaration får fram till utgången av 2004 med tillstånd av tullmyndigheten temporärt användas högst tre månader efter importen utan att skatt betalas. Tillstånd kan beviljas också på villkor att bilskattedeklaration avges inom fem dagar från det att tillstånd beviljats. Tillståndet upphör att gälla 10 dagar från skattebeslutet eller om äganderätten till fordonet överlåts eller om fordonets registreringsbesiktning inte inleds inom 10 dagar från importen. Om deklarationen eller beskattningen återtas enligt 43 §, tas hos den skattskyldige utöver en avgift för förhandsavgörande dessutom ut en avgift som är högst en tiondedel av den skatt som borde ha betalats för fordonet. I fråga om fordonets användning i trafik tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 136/2003
FiUB 35/2003
LM 152/2003
RSv 100/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.