1157/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 15 och 17 § statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) rubriken för 4 kap., 15 § och 17 § 1 mom. som följer:

4 kap.

Finansieringen av grunddagpenningen, grundstödet och arbetsmarknadsstödet

15 §
Fastställande av förskott

Folkpensionsanstalten skall årligen senast den 15 juni

1) tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av beloppet av de grunddagpenningar och barnförhöjningar som staten skall svara för nästa år,

2)tillställa arbetsministeriet en beräkning av det belopp som staten skall svara för nästa år när det gäller arbetsmarknadsstödet, det utbildningsstöd som avses i 9 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice och som betalas som grundersättning och de barnförhöjningar som hänför sig därtill samt ersättningarna för uppehälle.

Folkpensionsanstalten skall senast den 15 november lämna en sådan utredning för fastställande av förskotten enligt 1 mom. som föreskrivits av social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet. Ministerierna fastställer förskotten för följande år senast den 1 december varje år och fastställer samtidigt en beräkning av statens slutliga prestation för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och de förskott staten fastställt för innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat.

Förskotten för innevarande år skall omedelbart justeras om deras grunder har förändrats på ett väsentligt sätt.

17 §
Fastställande av statens slutliga finansiering

I samband med folkpensionsanstaltens bokslut skall årligen det belopp fastställas som staten under räkenskapsåret bör ha betalt i grunddagpenningar, grundstöd, arbetsmarknadsstöd samt barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle. Skillnaden mellan de utbetalda förskotten och det fastställda beloppet beaktas i förskottet för den andra månaden som följer på fastställandet av bokslutet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.