1146/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 11 § lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 februari 1991 om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1351/1996, som följer:

11 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som skogscentralen har givit med stöd av 9 § 1 mom. får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av det ifrågavarande området är beläget. I fråga om ändringssökande tillämpas vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om sökande av ändring i beslut av en förvaltningsmyndighet. Om de åtgärder som skogscentralen har föreskrivit inte tål uppskov, kan skogscentralen bestämma att ett överklagat beslut skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 82/2003
JsUB 4/2003
RSv 80/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.