1140/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 17 § 1 och 8 mom., sådana de lyder i lag 1289/1999, som följer:

17 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning

Priserna per enhet per elev i grundläggande utbildning skall beräknas vartannat år på basis av de riksomfattande totalkostnader som alla utbildningsanordnare har haft för den grundläggande utbildningen under året före det då priserna per enhet bestäms. När priserna per enhet beräknas beaktas emellertid inte utgifterna för undervisning utomlands eller de elever som får sådan undervisning. Vid beräkningen av priserna per enhet beaktas 91 procent av antalet elever i förskoleundervisning och 60 procent av antalet elever som fyllt 18 år. I fråga om de elever i förskoleundervisning som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning beaktas dock antalet i sin helhet.


Priset per enhet per elev i förskoleundervisning är 91 procent av det pris per enhet som bestämts per elev för utbildningsanordnaren i fråga. I fråga om de elever i förskoleundervisning som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning är priset per enhet dock detsamma som det pris per enhet som bestämts per elev för utbildningsanordnaren i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Utan hinder av 17 § 1 och 8 mom. beräknas priserna per enhet per elev i grundläggande utbildning åren 2004, 2005 och 2006 så att antalet elever i förskoleundervisning beaktas till 85 procent och så att priset per enhet per elev i förskoleundervisning år 2004 är 88 procent av det pris per enhet som bestäms per elev för utbildningsanordnaren i fråga. Vad som sägs ovan i detta moment gäller inte beaktande av antalet elever som deltar i förskoleundervisning och omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning eller priserna per enhet i förskoleundervisning som meddelas dem.

RP 58/2003
KuUB 1/2003
RSv 72/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.