1130/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 9 § 2 mom. och 14 § 3 mom. som följer:

9 §

Nätinnehavaren skall på begäran och mot skälig ersättning till sitt nät ansluta eldriftsställen och elproduktionsinrättningar inom sitt verksamhetsområde som uppfyller de tekniska kraven (anslutningsskyldighet). Anslutningsvillkoren och de tekniska kraven skall vara objektiva och icke-diskriminerande och beakta de krav som ett driftsäkert och effektivt elsystem ställer. Nätinnehavaren skall publicera de tekniska kraven för anslutning. Nätinnehavaren skall på begäran av den som ansluter sig ge denne en täckande och tillräckligt detaljerad uppskattning av anslutningskostnaderna.


14 §

I prissättningen av nättjänsterna får inte finnas ogrundade villkor eller begränsningar eller sådana som uppenbarligen begränsar konkurrensen inom elhandeln. I den skall dock beaktas de villkor som elsystemets funktionsduglighet och effektivitet kräver samt de kostnader och fördelar som föranleds av att en elproduktionsinrättning ansluts till nätet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 95/2003
EkUB 3/2003
RSv 58/2003
Euroopaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG (32001L0077); EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 33
Euroopaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG (32003L0054); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.