1123/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 91 § räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 91 § 3 mom. 7 punkten och

fogas till 91 § 3 mom. en ny 8 punkt som följer:

91 §
Ikraftträdelsebestämmelse

När denna lag träder i kraft iakttas dessutom följande:


7) förordningar av inrikesministeriet som har utfärdats med stöd av den upphävda lagen om räddningsväsendet gäller till dess att den föreskrivna giltighetstiden för dem går ut eller till dess att de upphävs, dock högst tre år efter att denna lag har trätt i kraft,

8) den som med stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande eller med stöd av bestämmelser som upphävts före denna lags ikraftträdande eller med stöd av dispens från behörighetsvillkoren har utsetts till en tjänst eller en uppgift inom det kommunala räddningsväsendet är behörig för tjänster och uppgifter som hör till motsvarande uppgiftsgrupp inom det lokala räddningsväsendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 104/2003
FvUB 9/2003
RSv 90/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.