1119/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 6 § 3 mom. och 21 § 4 mom.,

ändras 24 § 3 mom., 26 § 3 mom. och 29 § samt

fogas till förordningen nya 9 a och 21 a § som följer:

9 a §
Registrering av typuppgifter

I fråga om fordon som beviljats nationellt typgodkännande eller typgodkännande av små serier antecknar godkännandemyndigheten i fordonstrafikregistret de tekniska data som avses i 14 § statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/ 2003) och de uppgifter om godkännande som avses i förordningens 15 § 1 mom.

21 a §
Registrering av uppgifter om registreringsbesiktning

I fråga om registreringsbesiktning skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de identifieringsuppgifter som avses i 13 § statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret, de tekniska data som avses i förordningens 14 § och de uppgifter om registreringsbesiktning som avses i förordningens 15 § 2 mom.

24 §
Besiktning av ett skadat fordon

3. Om en annan skyddsanordning än en sådan som krävs enligt de bestämmelser som avses i 1 mom. f-punkten har avlägsnats, ändrats eller inte är i funktionsdugligt skick, skall en anteckning om detta göras i fordonstrafikregistret.


26 §
Utförande av ändringsbesiktning

3. Efter att ha godkänt ändringen skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de ändringar som skett och utfärda en motsvarande teknisk del till registerutdraget eller göra motsvarande anteckning i registerutdraget. Uppgifter om ett fordons utrustning för privat förarutbildning behöver dock inte föras in i fordonstrafikregistret eller antecknas i registerutdraget.

29 §
Utförande av kopplingsbesiktning

1. Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Kopplingsanordningarnas hållbarhet och ändamålsenlighet kontrolleras. Dessutom kontrolleras att kombinationen motsvarar bestämmelserna om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer. Den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen fastställs.

2. Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid kopplingsbesiktning kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den kopplingsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

3. I fråga om kopplingsbesiktning skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret i uppgifterna om såväl dragbilen som släpvagnen anteckna de uppgifter om kopplingsbesiktning som avses i 15 § 2 mom. statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 18 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.