1116/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning ges i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) avsedda närmare bestämmelser om de uppgifter som antecknas i fordonstrafikregistret, om användning av uppgifter angående fordon som urvalsgrund samt om anmälningsskyldighet i fråga om felaktiga uppgifter i registret.

2 §
Registret

Med register avses i denna förordning fordonstrafikregistret.

2 kap.

Registeruppgifter om fysiska och juridiska personer

3 §
Basuppgifter om fysiska och juridiska personer

I fråga om de basuppgifter som gäller fysiska och juridiska personer och som förs in i registret föreskrivs i 4 § lagen om fordonstrafikregistret och i fråga om känsliga uppgifter i lagens 6 §.

4 §
Uppgifter om körkortstillstånd

I registret införs som uppgifter om körkortstillstånd uppgifter som gäller tillståndets beviljande, giltighetstid och återkallande, uppgifter om den körkortsklass som ansökan gäller samt om de specialvillkor som hänför sig till tillståndet.

5 §
Körkortsuppgifter

I registret införs som körkortsuppgifter uppgifter som gäller körkortets beviljande, giltighetstid, slag och klass av körkort, körrätt, specialvillkor som hänför sig till körrätten och begränsningar av den samt uppgifter om tillstånd till undantag i fråga om ålders- och hälsokrav.

I registret antecknas uppgifter om innehavaren av ett körkort som utfärdats utomlands, ifall personen i Finland ådömts straff för brott som avses i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen (267/1981) eller för andra brott som har begåtts vid framförandet av ett motordrivet fordon och som är straffbara enligt vägtrafiklagen eller för detektorförseelser. Uppgifter om ordningsböter registreras dock endast om ordningsböter förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning. I registret införs uppgift enligt 11 § 6 mom. körkortsförordningen (845/1990) om den stat som beviljat körkortet och om datum för beviljande av körkortet särskilt för varje klass, vilket framgår av körkortet, samt uppgifter om körförbud som i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat meddelats en sådan körkortsinnehavare som avses i 33 § körkortsförordningen.

6 §
Uppgifter om ADR-körtillstånd

I registret införs som uppgifter om ADR-körtillstånd uppgifter om den som givit utbildning för körtillstånd, om anmälan till körtillståndsprov samt om avlagt och godkänt prov, om beviljande av körtillstånd och tillståndets giltighetstid, om återkallande av körtillstånd samt övriga uppgifter i körtillståndet.

7 §
Uppgifter om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I registret införs som uppgifter om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen uppgift om den som givit utbildning för examensbevis för säkerhetsrådgivare, om anmälan till examen för säkerhetsrådgivare och om avlagt och godkänt prov samt om beviljande av examensbevis för säkerhetsrådgivare, uppgift om examensbevisets giltighetstid samt övriga uppgifter i examensbeviset.

8 §
Uppgifter om förarexamen, prov, prov på körförmåga, förarundervisning, intyg över körpraktik samt uppgifter som gäller undervisnings- och övningstillstånd

I registret införs följande uppgifter:

1) som uppgifter som gäller teori-, kör- och hanteringsprov eller prov på körförmåga de uppgifter som hänför sig till anmälan och resultat av prov eller utlåtande om prov på körförmåga samt uppgifter som hänför sig till avläggandet av prov,

2) uppgifter om den tidpunkt då förarundervisningen börjat, uppgifter om den som givit undervisningen och om mängden undervisning, om tilläggsundervisning och om den tidpunkt då undervisning i mörkerkörning givits,

3) uppgifter om intyg över körerfarenhet samt om den som utfärdat, den som företett och den som godkänt intyget.

När det gäller undervisnings- och övningstillstånd införs i registret uppgifter om registreringstecken för det fordon som används, datum för beviljande och överlåtande av tillståndet, giltighetstiden, den polisenhet som beviljat tillståndet och återkallande av tillståndet. Dessutom införs i fråga om tillstånd för körpraktik uppgifter om tillståndets giltighetstid, och i fråga om undervisningstillstånd uppgifter om den körkortsklass för vilken undervisningen ges samt personbeteckningen för den som undervisas.

9 §
Uppgifter som gäller färdskrivarekort

Av de uppgifter som registrerats på sådana förar-, verkstads-, kontroll- eller företagskort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter införs i registret uppgifter som gäller ansökan om och beviljande av ett sådant kort, kortets giltighetstid och återkallande av kort.

10 §
Uppgifter om yrkeskörtillstånd för personbil och om trafiklärartillstånd

Av de uppgifter som gäller yrkeskörkortstillstånd för personbil och trafiklärartillstånd införs i registret uppgifter om beviljande av tillståndet, om dess giltighetstid och om återkallande av tillståndet samt om de specialvillkor som hänför sig till tillståndet. Dessutom införs i fråga om yrkeskörkortstillstånd för personbil i registret uppgift om tillstånd till undantag i fråga om ålders- och hälsokrav.

11 §
Uppgifter om lagstadgade skatter och avgifter

I registret införs uppgifter som gäller fordonsskatt, bränsleavgift och bilskatt som har uppburits av Fordonsförvaltningscentralen samt debiteringsuppgifter för dessa, uppgift om betalda och obetalda skatter samt betalnings- och indrivningsuppgifter. Dessutom antecknas uppgift om användningsförbud till följd av försummelse att betala skatt eller avgift samt uppgift om beviljande av skattebefrielser.

12 §
Uppgifter om konkurs, skuldsanering, företagssanering och utsökning av fordon

I registret införs uppgifter om försättande i konkurs, genomförande av skuldsanering och företagssanering och avslutande av dessa förfaranden samt uppgifter om utsökning av fordon.

3 kap.

Övriga uppgifter som antecknas i registret

13 §
Identifieringsuppgifter om fordon

Som identifieringsuppgifter om ett fordon införs i registret uppgifter om fordonets tillverkningsnummer och färg.

14 §
Tekniska data om fordon

Som tekniska data om fordon införs i registret uppgifter om fordonets allmänna tekniska egenskaper, om fordonets utrustning, huvudmått och massa, motor, kraftöverföring, axelsystem, styrning, bromsar, chassi, koppling, bränsleförbrukning och utsläpp. I registret införs dessutom särskilda uppgifter om bussar, paketbilar, fordon som används för specialtransporter och fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen.

15 §
Uppgifter om godkännande

Som uppgifter om typgodkännande införs i registret uppgifter som gäller fordonets typ, version och variant, uppgifter om typkod, modellserie och typbeteckning, om tidpunkt för typgodkännande, om typgodkännandets giltighetstid och uppgifter som gäller tillsyn över produktionens överensstämmelse, uppgifter om fordonsklass, fordonsgrupp och märke, samt uppgifter om tillverkaren, tillverkarens representant och importören.

Som uppgifter som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning införs i registret uppgifter om typ, version och variant, om typkod, modellserie och typbeteckning, fordonsklass, fordonsgrupp och märke. Dessutom införs uppgifter som gäller ändringar av ett fordon och om möjligheten till sammankoppling samt uppgifter om godkännande eller underkännande av fordonet och om körförbud. I registret införs i fråga om besiktning särskilda anvisningar samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över den.

I registret införs även den uppgift som importören eller en representant för importören lämnat om försäljningsnamnet för ett fordons typbeteckning samt fordonets marknadspris, datum då ett nytt fordon introducerats på marknaden samt datum då fordonet dragits tillbaka från marknaden.

16 §
Registreringsuppgifter om fordon

I registret införs som registreringsuppgifter om fordon följande uppgifter:

1) ägarens och innehavarens namn, adress och hemkommun, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, polisdistrikt till vilket bostaden hör samt modersmål eller kontaktspråk,

2) uppgift om huruvida ägaren är en fysisk eller en juridisk person samt motsvarande uppgift om innehavaren och om av vilken art innehavarens besittningsrätt är,

3) datum för ägar- och innehavarbyte samt datum för första registrering, datum för omregistrering och tidpunkt för ibruktagandet,

4) registreringstecken och uppgifter om huruvida registreringsskylten är försedd med nationalitetsbeteckning,

5) användningssyfte, begränsningar och villkor angående användning och registrering, avregistreringsdatum och vid behov uppgift om returnering av registreringsskyltar och returneringsdatum samt orsaken till avregistreringen,

6) sådana övriga uppgifter som avses i 7 § lagen om fordonstrafikregistret och som Fordonsförvaltningscentralen anser vara nödvändiga.

17 §
Uppgifter om trafikförsäkring

Som uppgifter om trafikförsäkring införs i registret uppgifter om försäkring och försäkringens giltighetstid, om försäkringsbolaget samt om obetald försäkringspremie och om avställningstid för fordonet.

18 §
Beskattnings- och utsökningsuppgifter som gäller fordon

Som beskattningsuppgifter om fordon införs i registret uppgifter fordonsvis om beloppen av de föreskrivna skatterna, om uppbörd och indrivning av dem samt uppgift om de anordningar och mått som utgör grund för befrielse från bilskatt. Som utsökningsuppgifter som gäller fordon införs i registret sådana uppgifter om utsökning av fordon och om andra säkringsåtgärder vilka erhållits från justitieförvaltningen.

19 §
Uppgifter om periodisk besiktning och kontrollbesiktningsuppgifter

Som uppgifter om periodisk besiktning och som kontrollbesiktningsuppgifter införs i registret uppgifter om godkännande eller underkännande av fordon eller om körförbud. I registret införs i fråga om besiktning särskilda anvisningar samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över denna.

20 §
Uppgifter från tekniska vägkontroller

Som uppgifter från tekniska vägkontroller införs i registret uppgifter som gäller fel som upptäckts hos ett fordon samt uppgift om att fordonet belagts med körförbud.

21 §
Uppgifter om tillfällig användning av ett fordon

Av uppgifterna i provnummerintyget införs i registret intygsinnehavarens namn, adress, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, uppgift om fordonets registreringstecken och klass och om trafikförsäkring, datum för intygets utfärdande, intygets giltighetstid samt uppgift om avgifter som hänför sig till intyget.

Av uppgifterna i förflyttningsintyget införs i registret intygsinnehavarens namn, adress, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, uppgift om fordonets märke, typbeteckning, tillverkningsnummer, registreringstecken, om trafikförsäkring, datum för intygets utfärdande, uppgift om vem som utfärdat intyget, om intygets giltighetstid och användningssyfte och om avgifter som hänför sig till intyget samt vid behov om körrutten.

22 §
Uppgifter om inteckning

Som uppgifter om inteckning införs i registret de uppgifter som föreskrivs i lagen om inteckning i bil (810/1972).

4 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §
Användning av uppgifter om fordon som urvalsgrund

Som sådana uppgifter om fordon som avses i 19 § 4 mom. lagen om fordonstrafikregistret kan som urvalsgrund användas identifieringsuppgifter enligt 13 §, de uppgifter om tekniska data om fordonet om avses i 14 §, de uppgifter om typgodkännande som avses i 15 § 1 och 2 mom. samt uppgifter som avses i 15 § 3 mom. denna förordning. Som urvalsgrund kan dessutom användas uppgifter om arten av innehavarens besittningsrätt, importsätt, registrerings- och ibruktagningsdag samt användningssyftet med fordonet, trafikförsäkringsbolag, typ av besiktning, besiktningsdatum och besiktningsställe samt en annan identifikationsuppgift om fordonet.

24 §
Korrigering av uppgifter

Om en koncessionshavare, en förarexamensmottagare, trafikförsäkringscentralen, ett trafikförsäkringsbolag, polisen, gränsbevakningsväsendet, den som hanterar kort för färdskrivare vid vägtransporter, tullverket eller en avtalsregistrerare i samband med handläggning av uppgifter i registret upptäcker ett fel eller en brist i dessa, skall Fordonsförvaltningscentralen utan dröjsmål underrättas om felet eller bristen.

5 kap.

Ikraftträdande

25 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 18 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.