1107/2003

Given i Helsingfors den 17 december 2003

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras 9 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 21 november 2001 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1027/2001), sådan den lyder i förordning 1277/2002, samt

fogas till avgiftstabellen en ny 9 a § som följer:

9 §
Handelsregisterärenden

Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar

enskild näringsidkares grundanmälan 65 €
öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 155 €
annan näringsidkares grundanmälan 330 €
ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags,sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsförenings stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 330 €
annan ändringsanmälan 57 €
registrering av bifirma 60 €/namn
Fusions- och delningsärenden anmälan om fusions- och delningsplan 330 € + 57 €/följande sammanslutning
anmälan om ändring av fusions- eller delningsplan 57 €/sammanslutning
ansökan om verkställande av fusion eller delning 330 € + 175 €/följande sammanslutning
anmälan om verkställande av fusion eller delning 57 €/sammanslutning
Övriga ansökningsärenden ansökan om nedsättning av aktiekapitalet, om nedsättning av uppskrivningsfonden, nedsättning av placeringsandelskapitalet, reservfonden, det bundna egna kapitalet eller överkursfonden, om ändring av bolagsformen, om vinstutdelning, om nedsättning av reservfonden eller om nedsättning av överkursfonden 430 €
ansökan om offentlig stämning av sammanslutningens borgenärer 175 €
övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 175 €
ansökan om tillstånd till undantag som gäller aktiebolags eller bostadsaktiebolags stiftare; medlem i förvaltningsråd eller styrelse av aktiebolag eller andelslag, eller verkställande direktör för eller likvidator i dessa; medlem i styrelse av bostadsaktiebolag eller bostadsrättsförening eller disponent för dessa; företagsledare för europeisk ekonomisk intressegruppering, enskild näringsidkare, bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller grundare av en utländsk näringsidkares filial 100 €
ansökan om förordnande av likvidator 57 €
ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag skall träda i likvidation 57 €
Utdrag, intyg och kopior
utdrag ur handelsregistret 10 €
registreringsintyg 15 €
diarieintyg 5 €
bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 10 €
Bokslutsärenden
kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 10 €
intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 5 €
Mikrofilmer
handelsregistrets grundkartotek 3 030 €
kort för upprätthållande av handelsregistret 1 075 €/år
handelsregistrets alfabetiska firmaindex 640 €/år
bokslutshandlingar jämte index för åren 1976-1980 1 690 €
bokslutshandlingar jämte index för åren 1981-1998 1 350 €/år
bokslutshandlingar jämte index för åren 1999-(inkl. 20 000 bokslut) 2 020 €/år
tilläggsavgift för varje överskridet antal om 10 000 bokslut 840 €
Avgift för sökande av ändring
i ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 150 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
9 a §
Ärenden angående registret över företags- och organisationsnummer
Utdrag och intyg
ankomstintyg 5 €
bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer 5 €

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004, dock så, att 9 a § träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 17 december 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.