1103/2003

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 2003

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2004

Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992) förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2004 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 38 cent per kilometer, som höjs med
― 6 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
― 10 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
― 20 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
― 1 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
― 1 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
― 8 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 57 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 86 cent per kilometer
snöskoter 80 cent per kilometer
motorcykel 26 centper kilometer
moped 14 centper kilometer
annat fordon 8 centper kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 1 centper kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 9 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 13,00
över 10 timmar (heldag traktamente) 29,00
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
― med minst 2 timmar 13,00
― med mer än 6 timmar 29,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afganistan 45,00
Albanien 43,00
Algeriet 44,00
Amerikas Förenta Stater 60,00
New York, Los Angeles, Washington 65,00
Andorra 45,00
Angola 81,00
Antiqua och Barbuda 62,00
Arabemiraterna 63,00
Argentina 37,00
Armenien 52,00
Aruba 49,00
Australien 59,00
Azerbajdzejan 51,00
Azorerna 45,00
Bahamas 60,00
Bahrain 54,00
Bangladesh 44,00
Barbados 72,00
Belgien 63,00
Belize 39,00
Benin 50,00
Bermuda 67,00
Bhutan 38,00
Bolivien 25,00
Bosnien-Hertsegovina 44,00
Botswana 45,00
Brasilien 41,00
Sao Paulo 45,00
Britannien 70,00
London 70,00
Brunei 43,00
Bulgarien 47,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 37,00
Central-afrikanska republiken 39,00
Chile 40,00
Colombia 34,00
Cooköarna 58,00
Costa Rica 49,00
Cypern 60,00
Danmark 65,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 64,00
Djibouti 48,00
Dominica 50,00
Dominikanska republiken 53,00
Ecuador 40,00
Egypten 45,00
Elfenbenskusten 65,00
El Salvador 49,00
Eritrea 30,00
Estland 49,00
Etiopien 44,00
Fidzi 45,00
Filippinerna 40,00
Folkrepubliken Korea (Nordkorea) 34,00
Frankrike 63,00
Färöarna 53,00
Gabon 60,00
Gambia 33,00
Georgien 36,00
Ghana 32,00
Grekland 60,00
Grenada 52,00
Grönland 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 35,00
Guinea 38,00
Guinea-Bissau 47,00
Guyana 53,00
Haiti 45,00
Honduras 38,00
Indien 37,00
Indonesien 53,00
Irak 54,00
Iran 42,00
Irland 63,00
Island 72,00
Israel 64,00
Italien 60,00
Jamaica 47,00
Japan 88,00
Jemen 48,00
Jordanien 64,00
Jungfruöarna (USA) 36,00
Kambodzha 41,00
Kamerun 45,00
Kanada 53,00
Kanarieöarna 50,00
Kap Verde 35,00
Kazachstan 53,00
Kenya 44,00
Kina 56,00
Hongkong 74,00
Macao 62,00
Kirgisistan 38,00
Komorerna 40,00
Kongo 40,00
Koreanska republiken (Sydkorea) 71,00
Kosovo 47,00
Kroatien 58,00
Kuba 58,00
Kuwait 57,00
Laos 33,00
Lesotho 43,00
Lettland 44,00
Libanon 74,00
Liberia 45,00
Libyen 43,00
Liechtenstein 64,00
Litauen 44,00
Luxemburg 62,00
Madagascar 36,00
Madeira 45,00
Makedonien 37,00
Malawi 35,00
Malaysia 41,00
Maldiverna 59,00
Mali 35,00
Malta 59,00
Marocko 56,00
Marshallöarna 39,00
Martinique 51,00
Mauretanien 39,00
Mauritius 46,00
Mexico 57,00
Mikronesien 44,00
Mocambique 41,00
Moldavien 36,00
Monaco 60,00
Mongoliet 38,00
Myanmar (Burma) 43,00
Namibien 32,00
Nederländerna 62,00
Nederländska Antillerna 59,00
Nepal 34,00
Nicaragua 41,00
Niger 39,00
Nigeria 52,00
Norge 64,00
Nya Zeeland 58,00
Oman 54,00
Pakistan 39,00
Palestina 50,00
Panama 37,00
Papua-Nya Guinea 38,00
Paraguay 30,00
Peru 57,00
Polen 54,00
Portugal 57,00
Puerto Rico 50,00
Qatar 49,00
Ruanda 39,00
Rumänien 47,00
Ryssland 39,00
Moskva 67,00
Petersburg 51,00
Saint Kitts och Nevis 54,00
Saint Lucia 61,00
Saint Vincent och Grenadinerna 52,00
Salomonöarna 28,00
Samoa 34,00
San Marino 48,00
Sao Tome och Principe 44,00
Saudi-Arabien 57,00
Schweiz 62,00
Senegal 47,00
Seychellerna 59,00
Serbien-Montenegro 47,00
Sierra Leone 44,00
Singapore 56,00
Slovakien 44,00
Slovenien 54,00
Somalia 33,00
Spanien 58,00
Sri Lanka 32,00
Sudan 48,00
Surinam 30,00
Swaziland 37,00
Sverige 62,00
Sydafrika 50,00
Syrien 52,00
Tadzikistan 39,00
Taiwan 54,00
Tanzania 37,00
Thailand 54,00
Tjeckien 51,00
Togo 52,00
Tonga 33,00
Trinidad och Tobago 53,00
Tsad 42,00
Tunisien 47,00
Turkiet 45,00
Istanbul 55,00
Turkmenia 58,00
Tyskland 59,00
Uganda 37,00
Ukraina 56,00
Ungern 56,00
Uruguay 32,00
Uzbekistan 58,00
Vanuatu 34,00
Venezuela 55,00
Vietnam 36,00
Vitryssland 49,00
Zambia 36,00
Zimbabwe 70,00
Österrike 62,00
Östtimor 45,00
Land, som inte nämnts särskilt 40,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 7,25 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 14,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00―07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 6,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2004.

Helsingfors den 10 december 2003

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Anneli Nuoritalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.