1100/2003

Given i Helsingfors den 17 december 2003

Inrikesministeriets förordning om hantering av skjutvapen och skjutförnödenheter som överförts i statens ägo

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 119 § 2 mom. 2 punkten skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 804/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förstöring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som avses i 119 § 2 mom. 2 punkten skjutvapenlagen (1/1998) och som har förklarats förverkade till staten eller som staten fått i sin ägo med stöd av skjutvapenlagen, användning av sådana för statens behov eller överlåtelse av sådana till att bevaras i museum eller samling eller försäljning på offentlig auktion eller på något annat sätt.

2 §
Myndighet som hanterar, överlämnar och förstör föremål

Polisen skall sända skjutvapen, vapendelar, gassprayer, patroner och särskilt farliga projektiler som avses i 1 § till inrikesministeriets lotteri- och vapenförvaltningsenhet, såvida vapendelarna, gassprayerna, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna inte på grund av ringa värde förstörs med stöd av 63 § skjutvapenförordnigen (145/1998). Lotteri- och vapenförvaltningsenheten hanterar, överlämnar och förstör föremålen.

3 §
Arbetsgruppen för vapenhantering

I anslutning till inrikesministeriets lotteri- och vapenförvaltningsenhet finns en arbetsgrupp för vapenhantering. Den gör framställningar till enheten om förstöring, användning för statens behov och överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som avses i 1 §.

Arbetsgruppen för vapenhantering har en ordförande, en sekreterare och tre övriga medlemmar. Inrikesministeriet utser ordföranden och sekreteraren samt utnämner de övriga medlemmarna för två år åt gången. Till ordförande och sekreterare skall utses tjänstemän som är anställda vid inrikesministeriets lotteri- och vapenförvaltningsenhet.

Utöver dem som avses i 2 mom. skall centralkriminalpolisen, Krigsmuseet och Museiverket vara företrädda i arbetsgruppen. Om en medlem av arbetsgruppen avgår under mandatperioden, utser eller utnämner ministeriet en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

Arbetsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden, och den kan vid behov höra sakkunniga. Är arbetsgruppen inte enig i en fråga som behandlas, fattar den sitt beslut genom omröstning. Som beslut gäller den ståndpunkt som majoriteten av de närvarande medlemmarna företräder. Om rösterna faller lika gäller som arbetsgruppens beslut den ståndpunkt som ordföranden företräder.

4 §
Användning för statens behov

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler enligt 1 § som har övergått i statens ägo skall i första hand överlåtas i centralkriminalpolisens, inrikesministeriets lotteri- och vapenförvaltningsenhets eller Polisens teknikcentrals bruk.

Behöver de myndigheter som avses i 1 mom. inte föremålen för eget bruk, skall föremålen överlåtas till någon annan statlig myndighet som behöver dem och har rätt att inneha dem. Lotteri- och vapenförvaltningsenheten kan uppställa villkor som gäller vidareöverlåtelse av föremål.

5 §
Överlåtelse för bevaring i museum eller samling samt övrig överlåtelse

Om skjutvapen och vapendelar inte överlåts för statens behov enligt 4 § eller förstörs med stöd av 6 §, säljs de på offentlig auktion eller genom någon annan offentlig försäljning till en sammanslutning, stiftelse eller fysisk person som innehar ett tillstånd som ger dem rätt att förvärva föremålen.

Skjutvapen och vapendelar kan också vederlagsfritt överlåtas till museer som avses i museilagen (729/1992), om föremålen kompletterar en samling som förvaras på museum.

6 §
Förstöring

Skjutvapen och vapendelar av ringa värde samt gassprayer, patroner och särskilt farliga projektiler skall förstöras såvida de inte används för statens behov. Dessutom kan skjutvapen förstöras, om den särskilda karaktären hos ett brott som begåtts med dem förutsätter det och vapnen inte används för statens bruk.

Skjutvapen och vapendelar som inte har överlåtits på det sätt som föreskrivs i 4 och 5 § skall förstöras.

7 §
Beslutsförfarande

Beslut om förstöring, användning för statens behov eller överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som avses i 1 § fattas av chefen för inrikesministeriets lotteri- och vapenförvaltningsenhet på framställning av arbetsgruppen för vapenhantering.

Om chefen för lotteri- och vapenförvaltningsenheten fattar sitt beslut i strid med framställningen från arbetsgruppen för vapenhantering, skall beslutet underställas polisöverdirektören för fastställelse. Polisöverdirektören godkänner då antingen det beslut som chefen för lotteri- och vapenförvaltningsenheten har fattat eller den framställning som arbetsgruppen för vapenhantering har gjort.

8 §
Utredning

Inrikesministeriets lotteri- och vapenförvaltningsenhet skall varje år utarbeta en utredning av vilken framgår,

1) då föremålen överlåtits i statens bruk, antal, typ, funktionssätt och kaliber i fråga om skjutvapen, antal i fråga om gassprayer, antal och slag i fråga om vapendelar och antal och, om den är känd, kaliber i fråga om patroner och särskilt farliga projektiler samt mottagare av föremålen,

2) då föremålen överlåtits genom offentlig auktion eller genom någon annan offentlig försäljning, antal, typ, funktionssätt och kaliber i fråga om skjutvapen och antal och slag i fråga om vapendelar samt mottagare av föremålen,

3) då föremålen förstörts med stöd av 6 § 1 och 2 mom., antal, typ, funktionssätt och kaliber i fråga om skjutvapen, antal i fråga om gassprayer, antal och slag i fråga om vapendelar samt antal och, om den är känd, kaliber i fråga om patroner och särskilt farliga projektiler.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets beslut av den 15 oktober 1986 som gäller tagande ur bruk av vapen (1202/601/86) och inrikesministeriets beslut av den 29 oktober 1986 som gäller tillsättande av en arbetsgrupp (1289/0436/86), jämte ändringar.

Helsingfors den 17 december 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Mika Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.