1093/2003

Given i Helsingfors den 10 december 2003

Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer

Statsrådets kansli har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter som skall uppbäras för statsrådets kanslis prestationer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Statsrådets kanslis avgiftsfria prestationer är

1) service som ges för statsrådets verksamhet och tryggande av verksamheten,

2) basinformationen om statsrådet och den basservice som registratorskontoret och arkivet ger medierna och allmänheten,

3) handlingar som utfärdas av statsrådets kansli i form av expeditioner,

4) verksamheten i och användningen av statsrådets representationslokaler samt

5) förvaltnings-, ekonomi- och ämbetsverksservice som i begränsad utsträckning ges justitiekanslersämbetet och finansministeriet med stöd av reciprocitetsprincipen.

Avgiftsfria är även andra prestationer för vilka nedan inte har fastställts någon avgift.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För styrkta kopior eller utdrag av handlingar som förvaras i statsrådets kansli och som utfärdas på särskild begäran uppbärs en avgift om 1,50 euro per sida.

För diariebevis som utfärdas på särskild begäran uppbärs en avgift om 8,50 euro.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer, för vilka kansliet fastställer en avgift enligt företagsekonomiska grunder, är

1) publikationer, med undantag av officiell distribution,

2) utredningar, sakkunnigarbete och meddelande av upplysningar som inte hör till sådan verksamhet som avses i 2 § 1 mom. samt användning av lokaler, anordningar och system då de kostnader som föranleds av dessa inte är endast små,

3) kopior av mikrofilmer, fotografier, dior, videor, kartor och ritningar samt andra motsvarande kopior som tagits för annan verksamhet än sådan som avses i 2 § 1 mom. samt prestationer som avses i 5 §.

5 §
Kopieringsavgifter

För andra än i 3 § angivna ljuskopior eller motsvarande kopior av standardstorlek som tagits direkt av en handling eller en mikrofilm uppbärs 0,50 euro per sida. Då sådana kopior som avses ovan sänds per post är minimifaktureringen 1,50 euro.

6 §
Portokostnader

För sändande av avgiftsbelagda prestationer uppbärs dessutom en ersättning som bestäms med stöd av gällande porton och kostnader som kan jämställas med dessa.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2007. Genom denna förordning av statsrådets kansli upphävs statsrådets kanslis förordning av den 6 november 2001 om avgifter för statsrådets kanslis prestationer (960/2001).

Helsingfors den 10 december 2003

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.