1092/2003

Given i Helsingfors den 8 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 21 § lagen den 25 augusti 2000 om granskning av bildprogram (775/2000), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §

För den granskning av bildprogram enligt 21 § lagen om granskning av bildprogram (775/2000) som Statens filmgranskningsbyrå utför tas ut en avgift som uppgår till 2 euro för varje påbörjad programminut. Avgiften är dock minst 35 euro.

Utan hinder av 1 mom. tas för granskning av ett interaktivt bildprogram ut en avgift på 67,30 euro, och om granskningen av programmet varar mer än en halv timme, för varje påbörjad halvtimme ytterligare 25,30 euro. Avgiften är dock högst 337 euro per program.

Om granskningsmyndigheten saknar sådan utrustning med vilken granskningen av bildprogrammet kan utföras, och den sökandes utrustning används vid granskningen, avdras en tredjedel från den avgift som avses i 1 och 2 mom.

2 §

För ett i 6 § lagen om granskning av bildprogram avsett tillstånd att visa bildprogram som inte har granskats på förhand för personer under 18 år tas ut en fast avgift på 143 euro.

3 §

Övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som Statens filmgranskningsbyrå prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning,

2) informations- och sakkunnigtjänster samt utredningar,

3) foto- och kopieringstjänster, samt

4) andra beställda prestationer.

4 §

De beslut som statens filmnämnd fattar som första besvärsinstans är avgiftsfria. Avgiftsfria är även filmgranskningsbyråns verksamhet vid internationellt samarbete, mindre informations-, handlednings- och rådgivningstjänster samt handräckning som polisen och tullen ber om för rättsvård. Användningen av Statens filmgranskningsbyrås arkivmaterial och kartotek i filmgranskningsbyråns lokaler är avgiftsfri självservice.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2006.

Helsingfors den 8 december 2003

Kulturminister
Tanja Karpela

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.