1087/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1994 om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (1220/1994) 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom. 1 punkten som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag avses med ömsesidig handräckning mellan myndigheterna den handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och medlemsstaterna i Europeiska unionen om vilken föreskrivs i Europeiska unionens råds direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier (handräckningsdirektivet).


2 §
Definitioner

De indirekta skatter som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet är i Finland följande:

1) skatt på försäkringspremier,Denna lag träder i kraft den 31 december 2003.

RP 138/2003
FiUB 33/2003
RSv 84/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.