1080/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1981 om regionalt stödjande av transporter (954/1981) 12 a §, 15 § 2 mom. och 20 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 a § i lag 1185/2000 samt 15 § 2 mom. och 20 § 2 mom. i lag 1008/2001, som följer:

12 a §

Med små och medelstora företag avses företag som, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, sysselsätter färre än 250 personer och antingen har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro och som uppfyller de kriterier som beskriver fristående företag samt övriga kriterier på ett litet och medelstort företag i rekommendationen.

15 §

Ett skriftligt förhandsbesked är i fråga om definitionerna av de produkter som berättigar till transportstöd bindande för staten under två år från det beslutet gavs, om grunderna för betalningen av transportstödet inte har ändrats under nämnda tid. Beslutet gäller dock högst till utgången av 2007.

20 §

Denna lag tillämpas på transporter under 1982―2007.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Dess 12 a § tillämpas dock först från den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på transportstöd som betalas ut sedan lagen har trätt i kraft och som grundar sig på transporter som inleds den 1 januari 2004 eller därefter.

RP 60/2003
EkUB 4/2003
RSv 59/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.