1073/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 45 § lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 1379/1997, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 73 a―73 c § som följer:

45 §

Ett beslut kan delges utan mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet har lämnats in till posten, om inte något annat visas. Beslutet kan också delges personligen. Då anses beslutet ha delgivits den vardag som följer efter den dag då beslutet fastställdes.


73 a §

Tullombudet hörs och delges beslut så att tullombudet ges tillfälle att ta del av ett beslut och med de handlingar som ligger till grund för beslutet.

73 b §

När den skattskyldige har uppfyllt sin deklarationsskyldighet skall skattemyndigheten och den skattskyldige i mån av möjlighet delta i utredandet av ärendet. Utredning i ett ärende skall läggas fram främst av den part som har bättre förutsättningar att göra detta.

73 c §

Ett beslut skall motiveras, om avvikelse görs från den skattskyldiges skattedeklaration eller om beslutet gäller beskattning enligt uppskattning, rättelse till skattetagarens fördel, efterbeskattning, skatteförhöjning eller något annat beskattningsbeslut som avviker från den ordinarie beskattningen. I motiveringen skall anges vilka huvudsakliga fakta som har lagts till grund för beslutet och nämnas vilka bestämmelser som tillämpats.

Beslutet behöver inte motiveras om motivering är uppenbart onödig.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003
FiUB 27/2003
RSv 67/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.