1069/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) rubriken för 24 § och 24 § 2 mom., av dessa 24 § 2 mom. sådant det lyder i lag 506/1998, och

fogas till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1348/1999 och i lag 912/2001, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 27 a § som följer:

5 kap.

Beskattning och ändringssökande

22 §
Verkställande av beskattning

Skatteverket kan verkställa den ordinarie fastighetsbeskattningen på grundval av de uppgifter som finns i skatteförvaltningens register och som erhållits av den skattskyldige utan att höra den skattskyldige. I övrigt gäller angående hörande och motivering i tillämpliga delar vad som bestäms därom i lagen om beskattningsförfarande.

24 §
Debetsedel

På debetsedeln antecknas uppgifter som specificerar den skattskyldige samt den myndighet som verkställt beskattningen jämte kontaktuppgifter, de fastigheter för vilka den skattskyldige skall betala skatt, dessa fastigheters värde samt beloppet av den skatt som skall betalas. Om en byggnad hör till de klasser som avses i 12―14 §, skall också detta antecknas på debetsedeln.

27 a §
Delgivning

Angående delgivning av beslut och andra handlingar gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003
FiUB 27/2003
RSv 67/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.