1067/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) rubriken för 4 kap., mellanrubriken före 26 §, 26 § 5 mom., 26 a § och 51 § 1 mom.,

av dessa 26 § 5 mom. sådant det lyder i lag 477/1998, 26 a § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 907/2001 samt 51 § 1 mom. sådant det lyder i lag 505/1998, samt

fogas till lagen nya 26 b―26 e § som följer:

4 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet samt verkställande av beskattningen

Allmänna bestämmelser som skall iakttas vid beskattningen
26 §
Allmänna principer

Efter att ha erhållit alla tillgängliga uppgifter och utredningar om ett beskattningsärende skall den myndighet som verkställer beskattningen, innan beslut fattas, noga pröva utredningen i ärendet för att kunna fatta rätt beslut.

26 a §
Gemensam behandling av ärenden

Om ett beslut har en betydande inverkan på avgörandet i ett ärende som samtidigt är anhängigt hos samma myndighet skall ärendena beredas och avgöras gemensamt, om det är möjligt med beaktande av antalet ärenden, arbetsarrangemangen och slutförandet av beskattningen, och gemensam behandling inte medför menligt dröjsmål.

26 b §
Motivering av beslut

Ett beslut skall motiveras, om avvikelse görs från den skattskyldiges skattedeklaration eller rättelseyrkande eller om beskattningen ändras till den skattskyldiges nackdel.

När avvikelse görs från skattedeklarationen behöver motiveringen inte finnas i beskattningsbeslutet, utan den skall finnas tillgänglig hos skatteverket. Om vid avvikelsen från skattedeklarationen tillämpas bestämmelserna om beskattning enligt uppskattning, kringgående av skatt, förtäckt dividend, outredd förmögenhetsökning, internationell förtäckt vinstöverföring eller skatteförhöjning, skall i handlingarna antecknas det lagrum som ligger till grund för beslutet.

Beslutet behöver inte motiveras om motivering är uppenbart onödig.

26 c §
Delgivning

Beskattningsbeslut, beslut med anledning av rättelseyrkande och andra handlingar skall delges den skattskyldige. Delgivning skall dock ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad som sköter skatteärenden på den skattskyldiges vägnar har anmälts som ombud till skatteförvaltningens kundregister.

Bevislig delgivning med samfund, samfällda förmåner och sammanslutningar sker under den adress som samfundet, den samfällda förmånen eller sammanslutningen har angett.

26 d §
Hörande av skatteombudet och delgivning av beslut

Skatteombudet hörs och delges beslut så att skatteombudet ges tillfälle att ta del av beskattningshandlingarna, om inte något annat bestäms på något annat ställe i skattelagstiftningen.

26 e §
Andra allmänna bestämmelser

Vid verkställandet av beskattningen beräknar och debiterar skatteverket de skatter och avgifter som avses i denna lag samt ändrar beskattningen vid behov.

Förluster som avses i 118―120 § inkomstskattelagen fastställs när beskattningen verkställs. Förlust kan fastställas också i samband med att ändring söks i beskattningen.

51 §
Debetsedel och beskattningsintyg

När skatteverket har verkställt beskattningen skall till den skattskyldige sändas en debetsedel med uppgifter om den skattskyldiges inkomster och tillgångar, skatter och avgifter, skatteåterbäring och kvarskatt, uppgifter som specificerar den skattskyldige samt den myndighet som verkställt beskattningen jämte kontaktuppgifter. Till den skattskyldige sänds också en utredning om grunderna för beskattningen samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003
FiUB 27/2003
RSv 67/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.