1065/2003

Given i Helsingfors den 15 december 2003

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 69 § 1 mom. 4 punkten, 88 §, 95 § 1 mom. 1 punkten, 105 a § 2 mom., 116 c § 1 och 2 mom. och 127 a § 3 mom.,

av dessa lagrum 88 § och 116 c § 1 mom. sådana de lyder i lag 896/2001, 95 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1360/2002, 105 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 606/2003, 116 c § 2 mom. sådant det lyder i lag 229/1999 samt 127 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 995/2000, som följer:

69 §
Sedvanlig personalförmån

Som skattepliktig inkomst anses inte, om inte något annat följer av vad som stadgas ovan, sedvanliga och skäliga förmåner som anställda och personer som får pension för tidigare anställning hos arbetsgivaren erhåller av denne och som utgörs av


4) rekreations- eller hobbyverksamhet som arbetsgivaren ordnar; som sådan kan också anses motionssedlar som arbetsgivaren bekostar,


88 §
Strejkunderstöd

Skattepliktig inkomst är inte strejkunderstöd eller annat därmed jämförbart understöd om högst 16 euro per dag som med anledning av stridsåtgärd har erhållits från en arbetsmarknadsorganisation.

95 §
Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 620 euro, dock högst löneinkomstens belopp,


105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Avdraget utgör 47 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 23 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock högst 3 550 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro, minskar avdraget med 4 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 14 000 euro.

116 c §
Idrottsutövarfond

En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för skatteåret uppgår till minst 9 400 euro före avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 30 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock högst 50 000 euro per år.

De medel som överförts till en idrottsutövarfond inkomstförs under den period om minst fem och högst tio år, som följer på avslutandet av idrottskarriären, så att varje skatteår inkomstförs en mot antalet inkomstföringsår svarande andel av det belopp som då karriären avslutades fanns i fonden. Av särskilda skäl, såsom på grund av arbetsoförmåga, kan medlen inkomstföras också snabbare än under en period av fem år. Den avkastning som under inkomstföringstiden samlats i fonden betraktas som inkomst för det skatteår som följer på det sista inkomstföringsåret.


127 a §
Hushållsavdrag

Hushållsavdrag beviljas inte, om för samma arbetsprestation har erhållits stöd för närståendevård, servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård, stöd som avses i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, sysselsättningsstöd eller arbetsmarknadsstöd som betalas till arbetsgivare. Avdrag beviljas inte heller på basis av arbete för underhåll eller ombyggnad av bostad, om reparationsunderstöd för reparation av bostaden har beviljats av statens eller något annat offentligt samfunds medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2004.

RP 49/2003
FiUB 24/2003
LM 138/2003
RSv 64/2003

Helsingfors den 15 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.