1062/2003

Given i Helsingfors den 11 december 2003

Statsrådets förordning om stödjande av bybutiker i glesbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde och syftet med statsunderstöden

I denna förordning föreskrivs om beviljande, utbetalning och användning i enlighet med statsbudgeten av de statsunderstöd som är avsedda för att stödja investeringar som bybutiker i glesbygden gör. Dessutom gäller om statsunderstödet det som föreskrivs om statsunderstöd i statsunderstödslagen (688/ 2001).

Med statsunderstöd eftersträvas bättre verksamhetsbetingelser för bybutiker i glesbygden, så att glesbygdens servicestruktur kan bibehållas, genom att statsbidrag enligt prövning beviljas för bybutikernas investeringsprojekt.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) glesbygd ett område som är beläget utanför ett stads- eller kommuncentrum eller utanför ett annat med dessa jämförbart område med tät bosättning, samt med

2) bybutik en butik som är belägen i glesbygden och vars årsförsäljning av dagligvaror understiger två miljoner euro och vars försäljningsareal för dagligvaror är mindre än 400 m2 samt butiksbil och butiksbåt.

3 §
Understödstagare

Statsunderstöd kan beviljas fysiska personer och sammanslutningar som upprätthåller en bybutik.

4 §
Grunderna för beviljande

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bevilja statsunderstöd för en bybutiks investeringsprojekt, om bybutikens tjänster blir bättre eller mångsidigare genom investeringsprojektet. Dessutom förutsätts att sökanden anses ha förutsättningar att driva verksamheten i minst fem år.

En förutsättning för att statsunderstöd skall beviljas är också att stödet bedöms ha en betydande verkan på genomförandet av projektet på så sätt att

1) projektet inte skulle genomföras utan statsstöd,

2) projektet kan genomföras enligt en snabbare tidtabell än utan statsunderstöd,

3) projektet kan genomföras med högre kvalitet än utan statsunderstöd, eller

4) projektet kan bli mera omfattande än utan statsunderstöd.

Statsunderstöd beviljas inte för ett projekt, om det bedöms att projektet kommer att medföra sådan överkapacitet som bedöms äventyra verksamhetsbetingelserna för existerande konkurrenskraftiga företag.

5 §
Användningsobjekt

Statsunderstöd kan beviljas för genomförande av sökandens sådana investeringar i anläggningstillgångar vilka förutsätts i ett projekt som uppfyller de förutsättningar som avses i 4 § (investeringsstöd). Med anläggningstillgångar avses de maskiner och anordningar samt byggnader och andra konstruktioner som statsunderstödstagaren behöver för den verksamhet som avses i denna förordning.

6 §
Godtagbara utgifter

Investeringsstöd kan beviljas för utgifter föranledda av att maskiner eller anordningar anskaffas eller av utbyggnads-, ändrings- eller förbättringsarbetena på byggnader eller konstruktioner vilka grundar sig på anskaffningar utifrån. Godtagbara utgifter kan också vara de som föranleds av arbeten för att iståndsätta marken.

Investeringsstöd kan också beviljas för utgifter föranledda av att en butiksbil eller butiksbåt anskaffas eller av ändrings- och förbättringsarbetena på dem vilka grundar sig på anskaffningar utifrån.

7 §
Understödets maximibelopp

Det investeringsstöd som skall beviljas kan utgöra högst 40 procent av de godtagbara nettoutgifterna för anläggningstillgångarna i projektet och det största stöd som beviljas 40 000 euro.

Stödet beviljas som de minimisstöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

8 §
Ansökan

Statsunderstöd skall sökas skriftligen hos den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde projektet genomförs.

Statsunderstödet skall sökas innan maskinerna eller anordningarna anskaffas eller utbyggnads-, ändrings- eller förbättringsarbetena på de byggnader eller konstruktioner som ingår i projektet inleds.

Ansökan skall göras på en blankett som fås från arbetskrafts- och näringscentralerna.

9 §
Utbetalning

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar på ansökan ut statsunderstödet i den takt som projektet framskrider. Understödet betalas ut utgående från realiserade och godtagbara utgifter för projektet enligt de villkor som har ställts i beslutet om beviljande av statsunderstöd och en godtagbar utredning.

10 §
Uppföljning och bedömning av hur verkningsfullt statsunderstödet är

Den arbetskrafts- och näringscentral som har beviljat statsunderstöd skall förutsätta att statsunderstödstagaren rapporterar om hur projektet har genomförts i samband med att sista raten av statsunderstödet betalas ut. Arbetskrafts- och näringscentralen skall, för bedömning av hur verkningsfullt statsunderstödet är, också förutsätta att statsunderstödstagaren rapporterar om verkningarna av den verksamhet som projektet gällde två år efter den tidpunkt då sista raten av stödet för projektet har betalts ut.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och den gäller t.o.m. den 31 december 2005.

Även efter det att förordningens giltighetstid har löpt ut tillämpas förordningen på de statsunderstöd som beviljats och betalts ut under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 11 december 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industrirådet
Heikki Vesa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.