1059/2003

Given i Helsingfors den 8 december 2003

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 4 § lagen den 23 augusti 1996 om biblioteket för synskadade (638/1996), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Sådan avgiftsfri utlåningsservice som avses i 4 § 1 mom. lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) är

1) lån ur bibliotekets egna samlingar till privatpersoner, bibliotek och andra inrättningar,

2) lån till och från utlandet,

3) distribution av bibliotekets grundkataloger till användarna, samt

4) handlednings- och rådgivningsservice samt informationssökning i de databaser som finns tillgängliga i biblioteket.

Avgift uppbärs inte för att sända ut lån till användarna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Om inte annat följer av 1 §, är läromedelstjänster sådana prestationer som biblioteket prissätter enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Biblioteket för synskadade tar ut fast avgift för följande prestationer:

1) läroböcker som hör till den grundläggande utbildningen: talbok 44 euro, punktskriftsbok 44 euro, elektronisk bok 22 euro och reliefmaterial 44 euro,

2) läroböcker som hör till gymnasieundervisningen: talbok 17 euro, punktskriftsbok 17 euro, elektronisk bok 17 euro och reliefmaterial 44 euro,

3) andra läro- och tentamensböcker vid läroanstalter och högskolor än sådana som avses i 2 och 3 punkten: talbok 44 euro, punktskriftsbok 44 euro och elektronisk bok 22 euro, om en studerande i specialundervisningen får läroböckerna avgiftsfritt,

4) överföring till punktskrift och utskrift av studentexamensprov, inträdesprov och andra provtexter 1 euro per sida punktskrift, samt

5) överföring till punktskrift och utskrift av andra läromedel: duplicerat material som delas ut på lektionerna 1 euro per sida punktskrift, lösa reliefsidor 1,70―3,35 euro per sida och reliefmaterial 44 euro.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) försäljning av talböcker, punktskriftsböcker, elektroniska böcker och annat specialmaterial, varvid tillverkningskostnaderna för originalexemplaret inte ingår i priset på en bok som är avsedd för synskadade eller andra personer med läshinder, om boken är producerad för bibliotekets lånesamling eller som läromedel enligt 2 §, utan för den uppbärs en avgift som skall motsvara självkostnadsvärdet på bokkopian, eller dock minst värdet på motsvarande bok i svartskrift,

2) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

3) försäljning av bandnings- och punktskriftstjänster,

4) utbildnings- och konsultservice,

5) uthyrning av lokaler och utrustning, samt

6) andra beställda prestationer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2006.

Helsingfors den 8 december 2003

Kulturminister
Tanja Karpela

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.