1053/2003

Given i Helsingfors den 11 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen av den 1 mars 2000 (256/2000) 1 kap. samt

ändras 2 och 4―7 §, av dessa lagrum 4 och 6 § sådana de lyder i förordning 90/2001 och 5 § sådan den lyder i förordning 788/2002, som följer:

2 §
Myndighet som tillsätter tjänster inom utrikesförvaltningen

Om utnämning av statssekreteraren såsom kanslichef och understatssekreterarna vid utrikesministeriet samt om utnämning av den som innehar en sådan tjänst till en tjänst som utrikesråd bestäms i grundlagen och lagen om utrikesförvaltningen (204/2000).

Statsrådet utnämner utrikesråden i andra fall än de som nämns i 15 § 1 mom. lagen om utrikesförvaltningen. Statsrådet utnämner också ekonomidirektören, fastighetsdirektören, datadirektören, biståndsråden, ambassadråden, pressråden, lagstiftningsråden, handelsråden, försvarsråden, militärrepresentanterna och biträdande militärrepresentanterna.

Övriga tjänstemän inom utrikesförvaltningen utnämns av utrikesministeriet.

4 §
Tillsättande av tjänster som inte ledigförklaras

De allmänna tjänsterna inom utrikesförvaltningen och av specialtjänsterna tjänsterna som statssekreterare såsom kanslichef, understatssekreterare samt säkerhetschef och övriga tjänster som hänför sig till säkerhetsfrågor tillsätts utan att de ledigförklaras.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna inom utrikesförvaltningen

Behörighetsvillkoren för tjänster inom ut-rikesförvaltningen är utöver vad som i stats-tjänstemannalagen bestäms om finskt med-borgarskap och i 6 § om språkkunskap

1) för statssekreteraren såsom kanslichef, understatssekreterare, utrikesråd, ambassadråd och utrikessekreterare att han eller hon har konstaterats vara behörig för tjänsten på det sätt som anges i 9 § eller vunnit behörighet för den enligt grunder som gällt tidigare, för statssekreteraren såsom kanslichef och understatssekreterare dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för attache högre högskoleexamen eller sådan erfarenhet som gallrings- och utbild-ningsnämnden kräver för en allmän tjänst inom utrikesförvaltningen,

3) för administrativ utrikessekreterare och administrativ attache högskoleexamen eller examen på institutnivå eller sådan, särskilt inom utrikesförvaltningen uppnådd förmåga och skicklighet som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång, eller godkänd genomgång av en orienteringskurs i internationella frågor,

4) för pressråd och pressekreterare högre högskoleexamen eller annars goda förutsätt-ningar att sköta tjänsten,

5) för biståndsråd, biståndssekreterare, handelsråd och handelssekreterare högre högskoleexamen,

6) för ekonomidirektör, fastighetsdirektör och datadirektör högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

7) för lagstiftningsråd och lagstiftningssek-reterare juris kandidatexamen,

8) för specialsakkunnig högre högskole-examen eller annars goda förutsättningar att sköta tjänsten,

9) för försvarsråd och försvarspolitisk specialsakkunnig högre högskoleexamen,

10) för militärrepresentant och biträdande militärrepresentant generalstabsofficersexa-men,

11) för militärsakkunnig officersexamen eller institutofficersexamen,

12) för sakkunnig inom gränsövervakning officersexamen, institutofficersexamen eller gräns- eller sjöbevakarexamen,

13) för generalsekreterare, ADB-chef, re-dovisningschef, säkerhetschef, telekommuni-kationschef, utbildningschef, specialforskare, överinspektör, ekonomisekreterare, över-translator, utbildningssekreterare och forska-re högre högskoleexamen, för forskare i arkivuppgifter dessutom examen på arkivområdet samt för bibliotekarie högre högskoleexamen som inbegriper eller utöver vilken har slutförts de studier på området för biblioteks- och informationstjänster som krävs,

14) för utredningssekreterare, inspektör, kamrer och revisor högskoleexamen, för arkivarie högskoleexamen och examen på arkivområdet samt för informatiker högskoleexamen eller utbildning i hantering av informationsresurser,

15) för translator högskoleexamen eller annan lämplig examen.

Av de tjänstemän som avses i 4―15 punkten krävs dessutom förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten.

6 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskap

Av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 1―14 punkten krävs utmärkt förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska. Av byråsekreterare och avdelningssekreterare krävs god förmoga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten god förmåga att i tal och skrift använda engelska och ett av följande språk: franska, ryska, spanska eller tyska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten god förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska, spanska eller tyska samt dessutom nöjaktig förmåga att använda ett annat av de nämnda språken.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten god förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska, spanska eller tyska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 4―15 punkten den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten.

7 §
Gallrings- och utbildningsnämnden

Gallrings- och utbildningsnämnden, som finns vid utrikesministeriet, gör framställningar om och ger utlåtanden i ärenden gällande utnämnande till attaché i tjänsförhållande samt gällande i 9 § avsedd praktik och utbildning.

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och tio andra medlemmar.

Ordförande är en av utrikesministeriet förordnad understatssekreterare och vice ordförande chefen för ministeriets administrativa avdelning. De övriga medlemmarna förordnas av utrikesministeriet för tre år i sänder. Mandattiden kan förlängas med högst ett år. Av medlemmarna skall åtta vara förtrogna med utrikesförvaltningen, andra allmänna uppdrag, näringslivet eller utbildningsfrågor samt två vara företrädare för personalen inom utrikesförvaltningen. Om en medlem av nämnden beviljas avsked under sin mandattid, förordnar ministeriet i stället en ny medlem för den återstående mandattiden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2003

Minister
Antti Kalliomäki

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.