1051/2003

Given i Helsingfors den 10 december 2003

Handels- och industriministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som centralen för turistfrämjande prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer som utförs på beställning eller annars på uppdrag av någon:

1) sakkunnig-, konsult- och planeringstjänster,

2) publikationer, undersökningar, utredningar och förlagstjänster med undantag av sådana fall där prestationerna direkt stöder den avgiftsfria verksamheten hos centralen för turistfrämjande,

3) informationstjänster

4) utbildnings- och seminarieevenemang,

5) användning av personalen för tjänsteuppdrag såsom utbildnings-, planerings- eller andra expertuppgifter utanför förvaltningen, med undantag av sådana fall där detta direkt stöder den avgiftsfria verksamheten hos centralen för turistfrämjande

6) tillhandahållande av verksamhetslokaler och anordningar samt ämbetsverksservice och kontorstjänster för utomstående och

7) övriga tjänster som hör till centralen för turistfrämjandes verksamhetsområde

De prestationer som skall prissättas på företagsekonomiska grunder omfattar dessutom försäljningen av annonser i kampanjpublikationer samt sådana tjänster som centralen för turistfrämjande i samband med samfinansierade mässor och kampanjer utför på beställning eller annars på uppdrag av någon som deltar i dessa evenemang

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 18 december 2003 och förblir i kraft till den 31 december 2006.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 15 december 1993 om avgiftsbelagda prestationer av centralen för turistfrämjande (1284/1993).

Denna förordning tillämpas på de prestationer som har beställts efter att denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 10 december 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.