1048/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §
Tillsättning

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet kan finnas en delegation för beredning av arbetarskyddsbestämmelser, vilken bistår ministeriet i ärenden som rör arbetarskyddet.

Statsrådet tillsätter delegationen på framställning av social- och hälsovårdsministeriet högst för tre år i sänder.

2 §
Uppgifter

Delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser skall

1) bereda förordningar som utfärdas med stöd av arbetarskyddslagen (738/2002) och övriga förordningar som ansluter sig till arbetssäkerheten, till den del dessa inte hör till de i statsrådets beslut om delegationen för arbetarskydd beträffande kemiska ämnen (1214/1994) föreskrivna uppgifterna för nämnda delegation,

2) följa och främja det europeiska och internationella samarbetet inom sitt område,

3) följa forskningen om arbetarskyddet,

4) ge utlåtanden om den övriga författningsberedningen i anslutning till arbetarskyddet och om andra frågor som hör till dess verksamhetsområde,

5) sköta övriga beredningsuppgifter som social- och hälsovårdsministeriet ger delegationen.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst nio andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant I delegationen skall finnas företrädare för åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, distriktsförvaltningen för arbetarskyddet, en forskningsanstalt inom branschen samt centralorganisationerna för arbetsgivarna, arbetstagarna och dem som utför eget arbete.

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en suppleant i delegationen avgår under mandatperioden, utser social- och hälsovårdsministeriet på förslag av samma myndighet, anstalt eller organisation som personen utsetts av en ny person i stället för den avgående för den återstående mandatperioden.

Delegationen kan ha en eller flera sekreterare med uppgiften som bisyssla, vilka delegationen utser.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga och tillsätta sektioner inom sig. En sektion kan även ha medlemmar som inte hör till delegationen.

4 §
Sammanträden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när han eller hon har förhinder, på kallelse av vice ordföranden. Sektionerna sammanträder på kallelse av sina ordförande.

Delegationen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna eller deras suppleanter är närvarande. En sektion är beslutför när dess ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

5 §
Arvoden och ersättningar

Till delegationens ordförande, medlemmar och sekreterare samt sakkunniga kan betalas sammanträdesarvoden och ersättningar för resekostnader i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet beslutar.

6 §
Protokoll

Över delegationens och sektionernas möten skall föras protokoll, i vilket antecknas de närvarande och de beslut som fattats. En medlem som inte instämmer i ett beslut har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 22 november 1990 om delegationen för beredning av arbetsskyddsföreskrifter (1013/1990).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.