1045/2003

Givet i Åbo den 8 november 2003

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 15 kap. 11 § 2 mom., sådant det lyder i kyrkomötets beslut 898/1997,

ändras 9 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda beslut 898/1997, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda beslut 898/1997 och i beslut 440/2001, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 kap.

Församlingens ekonomi

9 §

För en räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut som består av en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en tablå över budgetutfallet och en sådan verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 § 1 mom. Samtidigt skall förslag till åtgärder som gäller behandlingen av räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin läggas fram.

Kyrkorådet skall göra upp bokslutet före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsperioden. Bokslutet undertecknas av ett beslutfört kyrkoråd och den tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet skall utan dröjsmål lämnas till revisorerna. Revisionsberättelsen skall utarbetas före utgången av maj månad. Kyrkorådet skall för behandling i kyrkofullmäktige lägga fram bokslutet och revisionsberättelsen samt de bemötanden som eventuellt anknyter till berättelsen. Kyrkofullmäktige skall besluta om fastställelse av bokslutet och om ansvarsfrihet före utgången av juni månad.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Åbo den 8 november 2003

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.