1044/2003

Givet i Åbo den 8 november 2003

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 6 kap. 32 a § kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993), sådant detta lagrum lyder i kyrkomötets beslut 1692/1995, nya 2 och 3 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

32 a §

Behörig till en kaplanstjänst är inte en sådan sökande som

1) är avhållen eller skild från prästtjänstens eller prästämbetets utövning,

2) är sökande till en kyrkoherdetjänst, förutom i de fall som avses i 32 § i detta kapitel, eller som

3) uppenbart saknar förutsättningar för tjänstens skötsel.

Är sökanden avsatt från en prästtjänst genom beslut som vunnit laga kraft, skall domkapitlet pröva, om sökanden är behörig till en kaplanstjänst.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Detta beslut tillämpas inte på tjänsteansökningar i fråga om vilka tjänsten har förklarats ledig innan detta beslut träder i kraft.

Åbo den 8 november 2003

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.