1043/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 28 mars 2003 (286/2003) 77 §, samt

ändras 9, 11, 16, 17, 19, 26, 27, 31, 40, 42, 44, 48, 49, 53, 78, 79, 85, 86 och 88―91 § som följer:

9 §
Operativa ledningsgruppen

Operativa ledningsgruppen behandlar förberedelsevis och samordnar de viktigaste och mest vittsyftande frågor som hör till uppgifterna för politiska avdelningen, handelspolitiska avdelningen, utvecklingspolitiska avdelningen, Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien, avdelningen för Afrika och Mellanöstern och avdelningen för globala frågor samt övriga frågor enligt gruppens prövning.

Gruppen består av avdelningscheferna vid nämnda avdelningar. Chefen för informations- och kulturavdelningen och chefen för rättsavdelningen har rätt att delta i ledningsgruppens möten. Enligt behov kallas även företrädare för andra instanser till gruppens möten för att höras. Om en medlem är frånvarande, är ställföreträdaren eller någon annan tjänsteman som medlemmen förordnar ersättare. Ordförande för ledningsgruppen är i tur och ordning medlemmarna på det sätt som de har överenskommit. Ledningsgruppen beslutar om det förfarande som skall tillämpas i möteskallelserna samt om hur vice ordföranden och sekreteraren skall utses.

11 §
Utvecklingspolitiska styrgruppen

Utvecklingspolitiska styrgruppen behandlar förberedelsevis omfattande och principiella helheter som hänför sig till biståndspolitiken och biståndssamarbetet.

Ordförande för styrgruppen är chefen för utvecklingspolitiska avdelningen och vice ordförande biträdande avdelningschefen vid utrikespolitiska avdelningen. Övriga medlemmar är cheferna för Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien, avdelningen för Afrika och Mellanöstern samt avdelningen för globala frågor och ersättare är ställföreträdarna för dessa. Företrädare för informations- och kulturavdelningen har rätt att delta i styrgruppens möten. Gruppens sekreterare är en tjänsteman som förordnas av ordföranden. Styrgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på något annat sätt som gruppen bestämmer.

16 §
Organisationens grundstruktur

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern, en avdelning för globala frågor, en administrativ avdelning, en rättsavdelning, en protokollavdelning samt en informations- och kulturavdelning. Vid ministeriet finns dessutom sekretariatet för nordiskt samarbete samt enheten för intern granskning vilka lyder under statssekreteraren.

17 §
Politiska avdelningens organisation

Vid politiska avdelningen finns följande enheter:

1) Europakorrespondenten,

2) Planering och forskning,

3) Säkerhetspolitik,

4) Vapenkontroll, samt

5) OSSE, Europarådet samt civil krishantering.

19 §
Organisationen vid utvecklingspolitiska avdelningen

Vid utvecklingspolitiska avdelningen finns följande enheter:

1) Utvärdering och intern revision,

2) Biståndspolitik och planering,

3) Sektorpolitik,

4) Internationell rekrytering, och

5) Medborgarorganisationer.

26 §
Rättsavdelningens organisation

Vid rättsavdelningen finns följande enheter:

1) Folkrätt,

2) Traktaträtt,

3) Allmänna EU-rättsliga frågor,

4) EU-domstolsärenden,

5) Människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden,

6) Konsulära ärenden, samt

7) Pass- och visumärenden.

27 §
Informations- och kulturavdelningens organisation

Vid informations- och kulturavdelningen finns följande enheter:

1) Media,

2) Information,

3) Kultur,

4) Publikationer och Finlandfrämjande,

5) Europainformation och medborgarinformation,

6) Utvecklingspolitisk information, och

7) Webbinformation.

31 §
Utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter

Till uppgifterna vid utvecklingspolitiska avdelningen hör följande ärenden:

1) Finlands internationella biståndspolitik och utvecklingssamarbetspolitik,

2) helhetsplanering och uppföljning av utvecklingssamarbetet, verksamhets- och ekonomiplanering, beredning av budgeten, ekonomiförvaltning samt statistikföring och rapportering,

3) övervakning, utveckling och rådgivning när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet samt föreskrifter och anvisningar,

4) biståndsfrågor och utvecklingssamarbetsfrågor inom EU och OECD till den del de inte hör till någon annan avdelnings uppgifter samt utvecklingslandsforskning,

5) rekrytering för tjänster inom internationella organisationer och institutioner samt orientering i anslutning till den,

6) medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, stöd till internationella medborgarorganisationer till den del de inte hör till någon annan avdelnings uppgifter,

7) FINNFUND och räntestödskrediter,

8) utvärdering och intern revision av utvecklingssamarbetet, samt

9) internationella överenskommelser, författningsberedning och andra rättsliga frågor i anslutning till avdelningens uppgifter.

40 §
Informations- och kulturavdelningens uppgifter

Till informations- och kulturavdelningens uppgifter hör följande ärenden:

1) ministeriets interna och externa kommunikation,

2) främjande av Finlands utrikespolitiska, handels-ekonomiska och utvecklingspolitiska mål med hjälp av information och kulturella medel,

3) främjande av kännedomen om Finland och produktion, anskaffning och distribution av informationsmaterial som gäller Finland,

4) Finlands internationella medie- och kulturrelationer,

5) nyhets- och medieuppföljning för ministeriets interna behov,

6) mediearrangemang i samband med stats- och ministerbesök samt internationella möten,

7) främjande av kännedomen om utvecklings- och globala frågor, samt

8) stöd till finländska och internationella medborgarorganisationer på området information om utvecklingssamarbete.

42 §
Uppgifterna vid enheten för intern granskning

Utöver vad som i ministeriets ekonomistadga bestäms om intern övervakning hör följande ärenden till uppgifter vid enheten för intern granskning:

1) inspektion av ministeriets verksamhetsenheter och beskickningar,

2) initiativ i syfte att förbättra verksamhetens resultat och lönsamhet samt avhjälpa konstaterade brister,

3) undersökningsåtgärder i anslutning till den interna inspektionsverksamheten,

4) uppföljning av vidtagandet av åtgärder som föreslagits i samband med inspektionsverksamheten,

5) kontakter till andra inspektionsmyndigheter inom statsförvaltningen och bistående av dem i inspektionsverksamheten samt

6) allmänt utvecklande av övervaknings- och inspektionsverksamheten.

44 §
Understatssekreterarna

Understatssekreterarna har följande ansvarsområden:

1) förvaltningsärenden och rättsliga frågor samt protokollärenden,

2) utrikes- och säkerhetspolitik samt informations- och kulturfrågor,

3) handelspolitiska ärenden och ekonomiskt samarbete, samt

4) utvecklingssamarbete och biståndspolitik.

Understatssekreteraren

1) behandlar som ministerns och statssekreterarens medhjälpare sådana uppgifter inom sitt ansvarsområde som ankommer på statssekreteraren,

2) främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden,

3) styr och samordnar verksamhet som hör till ansvarsområdet, och

4) avgör ärenden som hör till understatssekreterarens befogenhet.

48 §
Ledningen av enheterna

En enhet som hör till en avdelning eller linje leds av enhetschefen. Enhetschefens uppgiftsbenämning är säkerhetschef vid säkerhetsenheten, chef för EU-domstolsärenden vid enheten för EU-domstolsärenden och chef för människorättsdomstolsärenden vid enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden.

Enhetschefen

1) leder, övervakar och utvecklar verksamheten vid enheten i enlighet med uppställda verksamhetslinjer och resultatmål,

2) leder beredningen av enhetens verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag samt följer upp utfallet av dem,

3) svarar för inledande, genomförande och uppföljning av projekt som hör till enhetens uppgifter och

4) avgör ärenden som hör till enhetschefens befogenhet.

De enheter för vilka någon chef inte har förordnats lyder under linjechefen eller avdelningschefen. Avdelningschefen eller linjechefen kan förordna en anställd vid en sådan enhet till förman som ansvarar för den praktiska verksamheten vid enheten men som inte har sådan beslutanderätt som en enhetschef.

49 §
Cheferna för fristående enheter

Sekretariatet för nordiskt samarbete leds av chefen för sekretariatet och enheten för intern granskning av inspektören inom utrikesförvaltningen. De tjänstemän som leder dessa enheter har i tillämpliga delar samma uppgifter som avdelningscheferna.

53 §
Föredragningsförfarandet

I enlighet med 25 § lagen om statsrådet (175/2003) avgörs ärendena i ministeriet på föredragning, om inte något annat av särskilda skäl föreskrivs genom förordning av statsrådet. Om avgörande utan föredragning föreskrivs i 38 § reglementet för statsrådet (262/2003), 7 § statsrådets förordning om utrikesministeriet (349/2003) samt 9 a § förordningen om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa (832/1993).

78 §
Beslutanderätten när det gäller chefen för enheten för konsulära ärenden

Chefen för enheten för konsulära ärenden avgör utöver vad som bestäms i 61 § följande ärenden:

1) utfärdande av bemyndiganden som avses i 33 § lagen om konsulära tjänster (498/1999) för namngivna finska medborgare som tjänstgör vid en beskickning och för honorärkonsuler,

2) ärenden som gäller permanenta bidrag som beviljas finska medborgare bosatta utomlands, samt

3) ärenden som gäller återindrivning av ekonomiskt bistånd.

79 §
Beslutanderätten när det gäller chefen för enheten för pass- och visumärenden

Chefen för enheten för pass- och visumärenden avgör utöver vad som bestäms i 61 § följande ärenden:

1) beviljande, indragning och omhändertagande av tjänste- och tjänsteresepass, samt

2) beviljande av rätt för namngivna finska medborgare som tjänstgör vid en beskickning och finska medborgare som tjänstgör vid honorärkonsulat att utfärda pass och visum.

85 §
Användningen av anslag och fullmakter för utvecklingssamarbete

Efter att ha hört utvecklingspolitiska avdelningen beslutar ministern om användningen av anslagen för utvecklingssamarbete och av bevillnings- och avtalsfullmakter inom utvecklingssamarbetet till biståndsprojekt och biståndsprogram samt om ställandet av anslagen till beskickningarnas förfogande.

Cheferna för de avdelningar som sköter administrationen av anslagen för utvecklingssamarbete beslutar inom sitt respektive ansvarsområde om ändring av tidtabellen för de utgifter som användningen av anslag och fullmakter föranleder samt om återtagande av projekt inom ramen för den gällande fördelningen per resultatområde.

86 §
Planering, genomförande och övervakning av utvecklingssamarbetet

Tjänstemännen vid de avdelningar som sköter administrationen av anslagen för utvecklingssamarbete avgör inom ramen för de anslag och fullmakter som fastställts inom sitt respektive ansvarsområde ärenden som gäller planering, genomförande och övervakning av utvecklingssamarbetet samt förbindelser, avtal och uppdrag i anslutning därtill som följer:

1) avdelningschefen förbindelser och avtal som gäller bistånd till främmande stater samt till mellanstatliga internationella organisationer och internationella utvecklingsfinansieringsinstitutioner, då det är fråga om ärenden som hör till ministeriets behörighet och något annat inte följer av internationella överenskommelser,

2) enhetschefen andra ärenden än de som avses i 1 punkten.

Om ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten inte hör till någon enhets ansvarsområde avgörs det av avdelningschefen.

En ambulerande ambassadör avgör inom ramen för de anslag som anvisats för ändamålet ärenden som gäller avtal och andra rättshandlingar som hänför sig till lokala biståndsprojekt inom ambassadörens verksamhetsområde.

Avdelningschefen och enhetschefen kan bemyndiga någon annan tjänsteman inom utrikesförvaltningen att underteckna en förbindelse eller ett avtal som avdelningschefen eller enhetschefen har godkänt.

88 §
Statsombud

Statsombud i EU-domstolen är chefen för EU-domstolsärenden och statsombud i den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är chefen för människorättsdomstolsärenden. Om verksamheten som statsombud i andra fall och om ställföreträdare för statsombuden bestäms vid behov särskilt genom beslut av ministeriet.

89 §
Tjänstereseförordnanden vid ministeriet

Förordnanden om tjänsteresor utfärdas av

1) ministern för statssekreteraren,

2) statssekreteraren för understatssekreterarna, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektörerna inom utrikesförvaltningen och de ambulerande ambassadörerna,

3) statssekreteraren eller en understatssekreterare som förordnas av statssekreteraren för avdelningschefen,

4) avdelningscheferna för biträdande avdelningschefer, linjechefer samt för enhetschefer och övriga tjänstemän som lyder direkt under dem,

5) chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete och inspektörerna inom utrikesförvaltningen för de tjänstemän som lyder under dem,

6) linjecheferna för de enhetschefer som lyder under dem, och övriga tjänstemän som lyder direkt under dem, och

7) enhetscheferna för de tjänstemän som lyder under dem.

När det gäller tjänstemän som sänds på tjänsteresa som vikarie eller för introduktion till en beskickning utfärdas dock förordnandet om tjänsteresa av personaldirektören.

När det gäller en tjänsteman som sänds på tjänsteresa i krishanteringsuppdrag eller andra motsvarande uppdrag men som inte är placerad vid någon verksamhetsenhet utfärdas förordnande om tjänsteresa av chefen för den verksamhetsenhet från vars anslag resekostnaderna betalas.

Då reseförordnande utfärdas för en anställd i arbetsförhållande skall bestämmelserna om tjänstemän iakttas i tillämpliga delar.

I sådana fall där beslutanderätten inte bestäms enligt 1―4 mom. utfärdas förordnandet om tjänsteresa av avdelningschefen vid administrativa avdelningen.

90 §
Utfärdande av förordnande om tjänsteresa för en tjänsteman vid en beskickning

Då utrikesministeriet förordnar tjänsteresa för en tjänsteman vars tjänsteställe är en beskickning, utfärdas förordnandet om tjänsteresa av chefen för den verksamhetsenhet där det ärende eller uppdrag till vilket resan hänför sig har beretts. Om resan inte hänför sig till verksamheten vid någon verksamhetsenhet, utfärdas förordnandet om tjänsteresa av statssekreteraren.

91 §
Förfarandet gällande resor i vissa fall

Om tjänstemän från olika verksamhetsenheter deltar i samma tjänsteresa, kan den tjänsteman som utfärdar förordnandet om tjänsteresa med respektive förmans samtycke också utfärda förordnande om tjänsteresa för tjänstemän som inte lyder under honom eller henne.

Ersättandet av resekostnader till personer utanför utrikesförvaltningen hör till enhetschefens beslutanderätt i enlighet med 59―62 § arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

I samband med att denna förordning träder i kraft kan två biträdande avdelningschefer förordnas till rättsavdelningen samt informations- och kulturavdelningen. Ställföreträdarordningen för de biträdande avdelningscheferna skall fastställas i beslutet om förordnande till uppgift.

Helsingfors den 5 december 2003

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.