1041/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 15 maj 2003 om utrikesministeriet (349/2003) 2 och 6 § som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern, en avdelning för globala frågor, en administrativ avdelning, en rättsavdelning, en protokollavdelning samt en informations- och kulturavdelning. Vid ministeriet finns dessutom ett sekretariat för nordiskt samarbete samt en enhet för intern granskning vilka lyder under statssekreteraren såsom kanslichef.

Närmare bestämmelser om ministeriets organisation utfärdas i arbetsordningen för ministeriet.

6 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Till uppgiften som avdelningschef, biträdande avdelningschef, linjechef, biträdande protokollchef och konsultativ tjänsteman samt till uppgiften som chef för en verksamhetsenhet som lyder direkt under statssekreteraren förordnas ett utrikesråd.

Till avdelningschef, biträdande avdelningschef och konsultativ tjänsteman vid utvecklingspolitiska avdelningen och någon annan avdelning som huvudsakligen handlägger utvecklingssamarbete kan även ett biståndsråd förordnas. Till biträdande avdelningschef vid informations- och kulturavdelningen kan även ett pressråd eller ett biståndsråd förordnas.

Till uppgiften som chef för någon annan verksamhetsenhet än en sådan som avses i 1 och 2 mom. förordnas en allmän tjänsteman som innehar en tjänst som utrikessekreterare eller en motsvarande eller högre tjänst, eller en specialtjänsteman som har för uppgiften lämplig högre högskoleexamen.

Behörighetsvillkor i uppgiften som avdelningschef är dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, i de övriga uppgifter som nämns i 1 mom. förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga samt i de uppgifter som nämns i 3 mom. lämplighet för ledaruppgifter.

Uppgiften som chef för en linje eller enhet vid ministeriet kan höra till en tjänstemans uppgifter även direkt på grundval av tjänsten enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 2003

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.