1034/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 52 och 71 § kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/1995) 52 § och 71 § 3 mom. 2 punkten, av dessa 52 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 544/1997, som följer:

52 §
Jäv

En fullmäktigeledamot är i fullmäktige jävig att behandla ett ärende som gäller honom eller henne personligen eller någon som är närstående till honom eller henne enligt 28 § 2 och 3 mom. förvaltningslagen (434/2003). När en fullmäktigeledamot deltar i behandlingen av ett ärende i ett annat organ, tillämpas på honom eller henne vad som föreskrivs om jäv för ledamöterna i nämnda organ.

Angående jäv för andra förtroendevalda, revisorerna samt kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare gäller 27―30 § förvaltningslagen.

Ett sådant anställningsförhållande till kommunen som avses i 28 § 1 mom. 4 punkten förvaltningslagen gör dock inte en förtroendevald eller tjänsteinnehavare eller arbetstagare jävig i ett ärende där kommunen är part. Om en förtroendevald på grundval av sitt anställningsförhållande har föredragit eller annars på motsvarande sätt handlagt ärendet, är han eller hon dock jävig.

Vad som föreskrivs i 28 § 1 mom. 5 punkten förvaltningslagen tillämpas inte på kommunala affärsverk. Inte heller 28 § 1 mom. 6 punkten förvaltningslagen tillämpas i kommunerna.

Den som är jävig skall meddela att han eller hon är jävig.

71 §
Revisionsnämnden

Valbar till revisionsnämnden är inte


2) en person som står i ett sådant förhållande till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören som avses i 28 § 2 och 3 mom. förvaltningslagen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.