1032/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 9 och 84 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 9 § 1 mom. och 84 § 2 mom., av dessa 84 § 2 mom. sådant det lyder i lag 476/1996, som följer:

9 §

Ansökningshandlingarna och meddelande om den tid som har utsatts för avgivande av utlåtande skall delges ägare och innehavare som bevislig delgivning, samt sådan i 8 § 2 mom. avsedd part som skall höras som vanlig delgivning enligt vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003). Delgivning till andra än de ovan nämnda verkställs genom offentlig kungörelse på kommunens anslagstavla, enligt vad som föreskrivs särskilt.


84 §

Tillstånd till undersökningen beviljas av länsstyrelsen i det län där den egendom finns som undersökningen gäller. Vid behandlingen av tillståndsärendet kan sakägarna informeras om ärendet genom offentlig delgivning enligt vad som bestäms i förvaltningslagen. Om det likväl är uppenbart att undersökningsarbetet i betydande grad skulle försvåra nyttjandet av någon fastighet, skall en sådan fastighets ägare eller innehavare informeras om ansökan genom vanlig delgivning enligt vad som bestäms i 59 § förvaltningslagen. När tillstånd beviljas skall det bestämmas inom vilken tid undersökningen skall utföras. Om bestämmandet av föremålet för inlösningen hänskjuts till inlösningsförrättningen, är inlösningskommissionen berättigad att utföra behövlig undersökning enligt sökandens anvisning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.