1030/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 16 kap. 8 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) 16 kap. 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag 689/2000, som följer:

16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i miljötillståndsverket

8 §

Utan hinder av 26 § lagen om samfälligheter kan ett icke konstituerat delägarlag för en samfällighet delges ansökan genom offentlig kungörelse på kommunens anslagstavla, enligt vad som föreskrivs särskilt. Gäller ansökan delägarnas rätt i annat än ringa utsträckning, iakttas till nämnda delar dock 26 § lagen om samfälligheter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.