1026/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 4 a och 18 § sametingslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sametingslagen av den 17 juli 1995 (974/1995) 4 a § och 18 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1279/2002, som följer:

4 a §
Tillämpning av förvaltningsrättsliga författningar

På sametinget och dess organ tillämpas förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999) och arkivlagen (831/1994), om inte något annat bestäms i denna lag.

18 §
Handläggningen av ärenden

En ledamot i sametinget och i ett organ som det tillsatt är jävig att delta i beslutsfattande som rör honom eller henne personligen eller en nära släkting som avses i 28 § 2 mom. förvaltningslagen eller en person som enligt paragrafens 3 mom. kan likställas med nära släkting.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.