1021/2003

Given i Helsingfors den 3 december 2003

Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 24 a § 2 mom. lagen den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), dessa lagrum sådana de lyder, 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994 och 24 a § 2 mom. lagen om koncession för fordonsbesiktning i lag 1102/2002:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Fordonsförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en i bilagan till denna förordning fastställd fast avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännanden än sådana som avses i 1 punkten,

3) prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildningen för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncessioner för besiktning,

12) handlingar.

3 §
Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen uppbär hos koncessionshavarna en i 24 a § lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) avsedd avgift för besiktningsverksamheten för varje besiktning som utförts månaden innan, till ett belopp av 1,11 euro.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession 200 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl 14,50 euro,

5) förhandsavgörande som gäller tillämpningen av bestämmelserna om fordonsskatt eller bränsleavgift för motordrivna fordon 84 euro,

6) förhandsavgörande som avses i 67 § bilskattelagen (1482/1994) 84 euro,

7) undantag från ålderskravet gällande körrätt eller yrkeskörtillstånd 50 euro.

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken 1 000 euro,

2) provnummerintyg 300 euro,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 118 euro.

5 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen avgift enligt företagsekonomiska grunder:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstrafikregistret,

2) utbildning som inte hör till informationsverksamheten,

3) trycksaker som inte hör till informationsverksamheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

5) kopior och andra avskrifter,

6) avsändande av handlingar och annat material om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som uppbärs för någon annan prestation.

6 §
Avgift för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning uppbärs också för beslut om avslag på ansökan.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till och med den 31 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilaga

AVGIFTSTABELL
2 § AVGIFTSFÖRORDNINGEN
1. Typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter
1.1 Nationellt typgodkännande av fordonsmodell 500 euro
1.2 Nationellt typgodkännande av modellseriens följande modeller 250 euro
1.3 Ändring eller korrigering av typ- eller tillståndsuppgifterna 38 euro
1.4 Ändring som gjorts i typuppgifterna med hjälp av programkörning 190 euro
1.5 Typregisterutdrag 60 euro
1.6 EG- eller E-typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet 370 euro
1.7 Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt tillsyn över tekniska tjänster 600 euro/arbetsdag
eller 83 euro/h
1.8 Annat typgodkännandearbete i fråga om fordon 600 euro/arbetsdag
eller 83 euro/h
- reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän
1.9 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/typ) 400 euro
1.10 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/version) 200 euro
1.11 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet
(pris/utvidgning) 300 euro
1.12 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet (pris/version) 60 euro
2. Fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännanden än sådana som avses i punkt 1
2.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller användning på väg 275 euro
2.2 Nationellt typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet 190 euro
2.3 Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande 48 euro
2.4 Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar 25 euro
3. Prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
3.1 Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter 100 euro
3.2 Påminnelsebrev för återkallningskampanj/st 15 euro
4. Bilinteckningsprestationer
4.1 Fastställande av bilinteckning 125 euro
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden 75 euro
4.3 Gravationsbevis 40 euro
4.4 Gravationsbevis för företag
- för en förfrågning gällande företagsinteckning av Patent- och registerstyrelsen uppbärs en i dess avgiftsbeslut fastställd avgift
5. Fordonsregistreringsprestationer
5.1 Registreringstjänster
a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga 9 euro
b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga 14 euro
c) Registreringstjänst som utförs som timarbete 45 euro
5.2 Specialregistreringstjänster
a) Förhandsanmälan 2 euro
b) Nytt förhandsanmälningsintyg som ges i stället för ett förkommet eller förstört intyg 5 euro
c) Exportregistrering 80 euro
d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter 9 euro
e) Förflyttningstillstånd 14 euro
f) Intyg som berättigar till användning av tullskyltar 30 euro
g) Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken 23 euro
h) Registrering av diplomatbilar 9 euro
5.3 Registreringsskyltar
a) Registreringsskylt för fordon 6 euro
b) Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskyltar 8 euro
c) Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt eller som av annat skäl tillverkats separat 8 euro
d) Undantag från antalet registreringsskyltar 25 euro
e) Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon 6 euro
6. Körkortsprestationer
6.1 Körkort 12 euro
6.2 Kortvarigt körkort 12 euro
6.3 Tillfälligt körkort 8 euro
7. Prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisning och förarexamina
7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana 200 euro
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen 67,50 euro
7.3 Teoriprov 14,50 euro
7.4 Muntligt teoriprov 30,50 euro
7.5 Körprov med fordon av klass A1-, A-, T-, B-, C-, C1- eller D1 35,50 euro
7.6 Körprov med ett fordon av klass D eller en fordonskombination av klass E 47 euro
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A 13,50 euro
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E 25 euro
7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen 30,50 euro
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola 55,50 euro
- kilometerersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän
8. Prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen
8.1 ADR-utbildningstillstånd 67,50 euro
8.2 ADR-körtillståndsprov 23 euro
8.3 Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av ADR-körtillstånd 26 euro
8.4 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag 170 euro
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag 210 euro
8.6 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp 42 euro/ämnesgrupp
8.7 Dubblettexemplar av examensintyg 25 euro
9. Intyg
9.1 Intyg över betald skatt 6 euro
- expeditionsavgift 2,50 euro
9.2 Andra intyg som inte prissatts separat 9 euro
9.3 Avgift för CEMT-intyg 16,50 euro/intyg
10. Prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet
10.1 Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod 170 euro
10.2 Examensavgift/elev 70 euro
11. Koncession för besiktning
11.1 Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om bisysslotillstånd 700 euro
11.2 Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd 168 euro
12. Handlingar
12.1 Utskrift ur systemet 6,50 euro
12.2 Kopia av arkivdokument 13 euro
12.3 Skriftlig utredning 28 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.