1019/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Statsrådets förordning om den riksomfattande delegationen för romska ärenden och regionala delegationer för romska ärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §
Syftet med den riksomfattande delegationen för romska ärenden

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en riksomfattande delegation för romska ärenden, vars syfte är att främja den romska befolkningens möjligheter till samhälleligt deltagande samt att främja den romska befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella levnadsförhållanden.

2 §
Uppgifter

Den riksomfattande delegationen för romska ärenden har till uppgift att

1) i syfte att främja jämlikheten följa hur den romska befolkningens möjligheter till samhälleligt deltagande och levnadsförhållanden utvecklas samt att i dessa frågor avge utlåtanden till myndigheterna,

2) ta initiativ och göra framställningar i syfte att förbättra den romska befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och kulturellt hänseende samt i syfte att främja sysselsättningen bland den romska befolkningen,

3) motarbeta diskriminering av den romska befolkningen,

4) främja stärkandet av romanispråket och den romska kulturen,

5) stöda verksamheten vid de regionala delegationerna för romska ärenden, samt

6) delta i nordiskt och europeiskt samarbete samt i annat internationellt samarbete för att främja romernas rättigheter och förbättra deras levnadsförhållanden.

3 §
Sammansättning

Statsrådet tillsätter den riksomfattande delegationen för romska ärenden för tre år i sänder.

Delegationen består av en ordförande och en vice ordförande samt högst 16 andra medlemmar.

Ordföranden eller vice ordföranden skall representera den romska befolkningen. Hälften av delegationens övriga medlemmar representerar den romska befolkningen. Dessa väljs på framställning av de mest betydande romska organisationerna och de regionala delegationerna för romska ärenden. De övriga medlemmarna representerar åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet, arbetsministeriet, utrikesministeriet och miljöministeriet. En medlem kan utnämnas på framställning av Finlands Kommunförbund och en på framställning av utbildningsstyrelsen.

Om delegationens ordförande eller vice ordförande eller någon annan medlem avgår eller avlider under mandatperioden utnämner social- och hälsovårdsministeriet en ny person för återstoden av mandatperioden.

4 §
Sektioner

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner och med social- och hälsovårdsministeriets samtycke kalla permanenta sakkunniga till sektionerna.

5 §
Sekreterare och annan personal

Delegationen för romska ärenden har en generalsekreterare med uppdraget som huvudsyssla. Delegationen kan även ha annan personal.

6 §
Arvoden och ersättningar

Till ordföranden för delegationen för romska ärenden, till medlemmarna, till sekreterare i bisyssla, till sakkunniga samt till annan personal som bistår delegationen betalas arvode och ersättningar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter.

7 §
Regionala delegationer

För att främja den romska befolkningens möjligheter till deltagande och den romska befolkningens levnadsförhållanden verkar inom varje län, med undantag av landskapet Åland, en regional delegation för romska ärenden, som länsstyrelsen tillsatt för tre år i sänder, och vars uppgift är att inom sitt område i tillämpliga delar sköta de uppgifter som nämns i 2 § 1―4 punkten. En regional delegation tillsätts i Södra Finlands län, Östra Finlands län, Västra Finlands län och Uleåborgs län. Den regionala delegation som tillsätts i Uleåborgs län verkar som en regional delegation för norra Finland inom området för Uleåborgs län och Lapplands län.

Till de regionala delegationerna för romska ärenden utnämns en ordförande och en vice ordförande. Delegationerna har dessutom 8―12 andra medlemmar, av vilka minst hälften representerar områdets romska befolkning. Till den regionala delegationen i norra Finland utnämner länsstyrelsen i Lapplands län två representanter, av vilka den ena representerar områdets romska befolkning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut den 30 november 1989 om delegationen för zigenarärenden (1058/1989).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Biträdande avdelningschef
Olli Kerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.