1017/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 13 och 14 § lagen om koncession för fordonsbesiktning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) 13 § 4 mom. och 14 §, av dessa lagrum 14 § sådan den lyder i lag 1102/2002, som följer:

13 §
Opartiskhet

I språklagen (423/2003) finns bestämmelser om de skyldigheter i fråga om språklig service som innehavarna av koncession för besiktning och utbildningsrätt har.

14 §
God förvaltning

Innehavare av koncession för besiktning och utbildningsrätt skall vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten förvaltningslagen tillämpas dock inte inom utbildningsverksamhet på en person som är anställd hos en innehavare av utbildningsrätt.

När innehavare av koncession för besiktning och utbildningsrätt fullgör sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag skall de iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 123/2003
KoUB 5/2003
RSv 52/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.