1015/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 36 § 6 mom., sådant det lyder i lag 518/1998, samt

ändras i 35 § 1 mom. det inledande stycket samt 2 och 5 punkten, 36 § 1 och 5 mom., 42 § 1 mom. samt rubriken för 44 § och 44 § 1 mom., sådana de lyder i nämnda lag 518/1998, som följer:

35 §
Ersättningsfondens stadgar

Ersättningsfonden skall ha stadgar som tryggar fondens verksamhet och skötseln av dess lagstadgade uppgifter. Ersättningsfondens stadgar och ändringar i dem fastställs av finansministeriet, som före fastställelsen skall be Finansinspektionen och Finlands Bank ge ett utlåtande om ansökan. Stadgarna skall innehålla föreskrifter som kompletterar denna lag och bestämmelserna i annan lagstiftning, åtminstone i fråga om


2) hur och på vilka grunder ersättningsfondens garantiavgifter och förvaltningskostnader fastställs och fördelas mellan fondmedlemmarna, hur före detta fondmedlemmar svarar för kostnader som fonden orsakats av ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde samt hur ersättningsfondens minimikapital skall avsättas under övergångsperioden och efter inträffade ersättningsfall,


5) förutsättningarna för att eventuellt täcka en viss del av ersättningsfondens kapital genom försäkring eller bindande kreditlöfte av ett kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller konsolideringsgrupp som en fondmedlem,


36 §
Garantiavgift

Minimibeloppet av de sammanlagda garantiavgifter som årligen skall inbetalas till ersättningsfonden fastställs på fondens framställning av finansministeriet, som innan det fattar beslutet skall be Finansinspektionen och Finlands Bank om utlåtande. Ersättningsfonden skall årligen till finansministeriet rapportera hur många av fondmedlemmarnas investerare som omfattas av investerarskyddet.


Skillnaden mellan ersättningsfondens kapital och den kapitalandel som skall betalas i pengar kan täckas genom försäkring eller bindande kreditlöfte av ett kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller konsolideringsgrupp som en fondmedlem. Finansinspektionen skall varje år kontrollera att den del av ersättningsfondens kapital som skall betalas i pengar har ökats genom regelbundna inbetalningar. Försäkring skall tecknas eller bindande kreditlöfte utverkas i ersättningsfondens namn och kostnaderna för försäkringen eller kreditlöftet skall betalas av de till ersättningsfonden hörande värdepappersföretagen gemensamt.


42 §
Värdepappersföretagens solidariska ansvar samt betalning av investerares fordringar

Värdepappersföretagen är solidariskt ansvariga för ersättningsfondens skyldigheter och förbindelser. Investerarnas fordringar betalas ur ersättningsfonden i euro. Om ersättningsfondens medel inte räcker till betalning av investerarnas fordringar, kan ersättningsfonden i enlighet med sina stadgar uppta kredit för sin verksamhet. Krediten återbetalas genom att förhöjda garantiavgifter uppbärs hos de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden. En före detta fondmedlem är, trots att medlemskapet upphört, skyldig att betala garantiavgift och förvaltningsavgift som uppbärs för att täcka kostnader som fonden orsakats av ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde.


44 §
Ersättningsfondens kapital, placeringar och likviditet

Ersättningsfondens kapital skall uppgå till minst 12 miljoner euro, varav minst 4,2 miljoner euro skall betalas i pengar. Den del av ersättningsfondens kapital som skall betalas i pengar skall ökas genom regelbundna inbetalningar. Om ersättningsfondens kapital underskrider ovan nämnda belopp till följd av att fonden betalt ut ersättningar till investerare, skall kapitalet åter täckas så som föreskrivs ovan i detta moment inom den i ersättningsfondens stadgar angivna tiden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 44 § 1 mom. skall ersättningsfondens kapital täckas enligt denna lag senast tre månader efter att lagen trätt i kraft.

RP 114/2003
EkUB 5/2003
RSv 60/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.