1003/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 3 och 12 § lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 3 § 1 mom. och 12 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 401/2000 och 12 § i lag 1163/2002, som följer:

3 §
Redovisningstidpunkt

Redovisningarna görs och redovisningsbeloppen betalas månaden efter intagsperioden och den månad då återbäringarna har betalts. Intagsperiod är den kalendermånad under vilken de influtna medlen har registrerats på skatteuppbördsmyndighetens konto, om inte något annat föreskrivs nedan. Förskottsåterbäringar på andra i lagen om beskattningsförfarande avsedda skatter än samfundsskatter avdras dock i redovisningen för den månad då beskattningen slutförs.


12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 78,45 procent, kommunernas utdelning 19,75 procent och församlingarnas utdelning 1,80 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 91,6473 procent och församlingarnas andel 8,3527 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 3 § tillämpas första gången på redovisningen för skatteåret 2003.

Lagens 12 § tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret 2004.

RP 50/2003
FiUB 19/2003
RSv 54/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.