1001/2003

Given i Helsingfors den 2 december 2003

Kommunikationsministeriets förordning om avgifter för prestationer i anslutning till Trafikskyddets offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § lagen den 4 april 2003 om Trafikskyddet (278/2003):

1 §
Avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som faller inom området för Trafikskyddets behörighetsområde och för vilka Trafikskyddet tar ut avgift i det syfte som avses i 7 § 2 mom. lagen om Trafikskyddet (278/2003) är:

1) utbildnings- och sakkunnigtjänster samt publikationer, undersökningar, utredningar och övrigt material, ifall kostnaderna för dessa är väsentligt större än de kostnader som i allmänhet uppkommer för allmän information och upplysning samt därtill hörande material och utbildningstjänster, rådgivning och handledning,

2) informations-, utbildnings- och sakkunnigtjänster samt undersökningar, utredningar, informationspaket, statistik och övrigt material som framställts på beställning,

3) försändelse- och kopieringskostnader som inte är ringa samt övriga extra kostnader som inte är ringa och som föranleds av att man på beställning levererar material som hänför sig till allmän information och upplysning samt till därmed sammanhängande material och utbildningstjänster, rådgivning och handledning.

2 §
Avgiftens storlek

Storleken av avgiften för en prestation skall motsvara beloppet av de totalkostnader som prestationen medför för Trafikskyddet (självkostnadspris).

Avgiften för en prestation kan dock sänkas eller prestationen kan vara avgiftsfri, ifall det av särskilda skäl är motiverat för att stöda trafiksäkerhetsarbetet eller dess förutsättningar eller med hänsyn till att de kostnader som prestationen medför är så ringa.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning tillämpas på prestationer som har beställts efter det att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 2 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.