999/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter för kommunikationsministeriets prestationer och om grunderna för dessa avgifter, avgifter för offentligrättsliga prestationer samt kommunikationsministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De av ministeriets beslut för vilka ministeriet uppbär fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §
Affärsekonomiska prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) kopiering av handlingar, annan kopiering, avsändande; samt

2) användning av lokaliteter som innehas av ministeriet.

4 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning uppbärs också för beslut om avslag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till och med den 31 december 2005.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 november 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Ekonomiplanerare
Jaana Kuusisto

Bilaga

Tillstånd som gäller vägtrafik och motordrivna fordon

1. Trafiktillstånd för att bedriva internationell persontransport enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 200 euro
2. Intyg för internationell persontrafik enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 30 euro
3. Kontrolldokument för internationell persontrafik enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 30 euro
4. Tillstånd för internationell personlinjetrafik 200 euro
5. Fastställande av trafikregleringsanordning för provanvändning 90 euro
6. Återkallande av ansökt trafiktillstånd eller något annat tillstånd eller godkännande som hänför sig till tillstånd för trafikskötsel 90 euro
7. Nytt linjetrafiktillstånd eller förnyande av tillstånd 170 euro
8. Ändring av linjetrafiktillstånd 90 euro
9. Dispens från fordons största tillåtna massa och mått 170 euro
10. Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av trafikregleringsanordning 90 euro
11. Dispens från vägtrafikens kör- och vilotider 60 euro
12. Beslut om godkännande av en teknisk tjänst som hänför sig till örfarandet vid typgodkännande 200 euro
13. Beslut om ändring av beslut om godkännande av en teknisk tjänst som hänför sig till förfarandet vid typgodkännande 100 euro

Tillstånd som gäller transport av farligt gods

1. Erkännande av anmälda och godkända organ som hänför sig till transport av farligt gods 200 euro
2. Ändringar av erkännandet av anmälda och godkända organ som hänför sig till transport av farligt gods 100 euro
3. Dispenser som behandlar transport av farligt gods 250 euro
4. Ändring av tillståndshavarens namn i dispenser som behandlar transport av farligt gods eller annan mindre ändring 100 euro
5. Beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 250 euro
6. Omfattande beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 500 euro

Tillstånd som gäller sjöfart

1. Cabotagetillstånd för sjöfart 90 euro
2. Tillstånd enligt 1 § 2 mom. sjölagen (674/94) 170 euro
3. Dispens från skeppsrederibolags huvudredares krav på boningsort 90 euro
4. Dispens från verkställighet av mönstring enligt lagen om mönstring av sjöman (1005/86) 90 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.