991/2003

Given i Helsingfors den 28 november 2003

Lag om ett informationssystem för väg- och gatunätet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skapa ett informationssystem och en informationstjänst som är rikstäckande och innehåller uppgifter om allmänna och enskilda vägar samt om gator.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på inrättandet, upprätthållandet och utvecklandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt på utlämnandet av uppgifter som ingår i systemet.

3 §
Innehållet i informationssystemet

Informationssystemet för väg- och gatunätet innehåller tillgängliga uppgifter om de allmänna och enskilda vägarnas samt gatornas position som en del av trafiksystemet, uppgifter om vägarnas och gatornas namn, längd, bredd, beläggningstyp, hastighets- och trafikbegränsningar och busshållplatser samt om andra centrala egenskaper hos dessa trafikleder.

Närmare bestämmelser om de andra uppgifter om egenskaper som skall lagras i systemet utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt för administreringen, upprätthållandet, informationstjänsten och utlämnandet av uppgifter samt för det tekniska utvecklandet av systemet svarar Vägförvaltningen.

5 §
Inrättandet av informationssystemet

Vägförvaltningen levererar för lagring i informationssystemet för väg- och gatunätet de uppgifter om egenskaper som Vägförvaltningen förfogar över i fråga om allmänna vägar. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Vägförvaltningen, för lagring i systemet uppgifter om de i denna lag avsedda trafikledernas position och de uppgifter om egenskaper som lantmäteriverket förfogar över i fråga om lederna. En kommun kan i enlighet med det avtal som den slutit med Vägförvaltningen för lagring i informationssystemet för väg- och gatunätet leverera uppgifter om gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

6 §
Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har levererats till informationssystemet för väg- och gatunätet och systemet har tagits i bruk, svarar Vägförvaltningen, lantmäteriverket och en kommun för att de uppgifter som behövs för upprätthållandet av informationssystemet levereras till systemet.

Vägförvaltningen levererar till systemet de ändringsuppgifter som gäller allmänna vägar. Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Vägförvaltningen, till systemet de ändringsuppgifter som avser positionen för allmänna och enskilda vägar och för gator samt de ändringsuppgifter som gäller enskilda vägars egenskaper. Kommunerna meddelar eller levererar, i enlighet med det avtal som respektive kommun slutit med Vägförvaltningen, till systemet de ändringsuppgifter som gäller gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

7 §
Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet

Vägförvaltningen kan ur informationssystemet lämna ut uppgifter för användning som sådana och för producering av tjänster antingen som ett skriftligt utdrag eller via en teknisk anslutning eller i annan maskinellt bearbetbar form.

8 §
Avgifter

Vägförvaltningen tar ut en avgift för de prestationer och informationstjänster som lämnas ut från informationssystemet för väg- och gatunätet. Avgiftens storlek bestäms i enlighet med grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Vägförvaltningen skall dock i fråga om lantmäteriverket och en kommun, som fullgör den i ett avtal angivna underhållsskyldigheten, avgiftsfritt lämna ut uppgifter som är avsedda för annat ändamål än kommersiellt bruk, förutsatt att uppgifterna gäller lantmäteriverkets eller kommunens egen bransch eller eget område. Samma rätt har samkommuner eller andra motsvarande kommunala samarbetsorgan.

9 §
Ansvaret för uppgifterna

Vägförvaltningen ansvarar inte för skada som eventuellt orsakats till följd av brister eller fel beträffande innehållet i uppgifter som lantmäteriverket eller en kommun har levererat till Vägförvaltningen och som denna lämnar ut ur informationssystemet för väg- och gatunätet. Vägförvaltningen korrigerar dock utan dröjsmål och utan ersättning väsentliga fel och brister som konstaterats i den utlämnade uppgiftsmängden.

10 §
Styrning och utveckling

Kommunikationsministeriet sörjer för den allmänna styrningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

11 §
Delegation

Kommunikationsministeriet bistås av delegationen för informationssystemet för väg- och gatunätet. Delegationen har till uppgift att följa verksamheten inom systemet, ta initiativ och ge utlåtanden. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och högst 10 andra medlemmar, som utses av kommunikationsministeriet för tre år i sänder. För varje medlem skall dessutom utses en personlig ersättare. I delegationen skall ingå företrädare för kommunikationsministeriet och för de övriga centrala myndigheterna och dem som tillhandahåller tjänster samt för användargrupperna.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 84/2003
KoUB 2/2003
RSv 51/2003

Helsingfors den 28 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.